Waarom pensioensparen tot je 65ste verjaardag?

Pensioensparen is één van de beste oplossingen om na het beroepsleven de koopkracht te behouden. Maar waarom is het aangeraden om te wachten tot je 65ste verjaardag om het spaarkapitaal aan te spreken?

In ons land zijn er verscheidene manieren om aan pensioensparen te doen. Zo is het mogelijk de weg in te slaan van de zogeheten pensioenspaarverzekeringen. Deze spaarverzekering is het ideale product voor spaarders die weinig risico’s willen nemen.

Pensioenspaarders die hogere rendementen nastreven, kunnen overwegen een pensioenspaarfonds te onderschrijven. Dergelijke fondsen investeren voornamelijk in aandelen en andere activa. Daardoor zijn pensioenspaarfondsen voornamelijk op het lijf geschreven van mensen die de daaraan gekoppelde risico’s niet schuwen.

Voorwaarden belastingvermindering

Hoe dan ook genieten pensioenspaarders in België van een belastingvermindering wanneer ze op eigen houtje een pensioenspaarpotje aanleggen. Wie wil genieten van het fiscaal voordeel dient aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Allereerst kan een pensioenspaarder pas een beroep doen op een belastingvermindering van zodra hij belastingen betaalt. Daarom raden veel experts de spaarders aan om te starten met pensioensparen van zodra er sprake is van een vast inkomen.

De spaarder mag overigens niet jonger zijn dan 18 jaar wanneer hij start met pensioensparen. De belastingvermindering geldt alleen voor contracten die minstens 10 jaar oud zijn.

Gevolgen vervroegde geldopneming

Pensioensparen is hoe dan ook een investering op lange termijn. Spaarders worden zowel fiscaal als financieel aangemoedigd om hun spaarkapitaal niet voor hun 65ste verjaardag aan te spreken. Het is weliswaar mogelijk het kapitaal vroeger aan te spreken. Al gaat een vervroegde opvraging gepaard met enkele consequenties.

Wie zijn contract voor zijn 60ste verjaardag wil stopzetten, zal een boetetarief van 33 procent moeten betalen. Dat tarief geldt voor alle stortingen, gedaan na 1 januari 1992. Voor alle stortingen voor deze datum hanteert de fiscus een progressief tarief. Daarenboven kunnen mensen die hun spaarkapitaal vroeger opvragen niet langer genieten van een belastingvermindering.

Eindbelasting

Wie wacht tot zijn 60ste verjaardag, ontsnapt aan het boetetarief. Dat komt doordat de fiscus op de 60ste verjaardag van de pensioenspaarder een eindbelasting afhoudt van 8 procent. Bij een pensioenspaarverzekering wordt die belasting berekend op basis van de gestorte premies en het minimum gewaarborgd jaarrendement op iedere storting. De eventuele winstdeelnames blijven buiten schot.

Bij een pensioenspaarfonds kijkt de fiscus naar de gedane stortingen en alle opbrengsten. De belastingdienst gaat daarbij uit van een  fictief jaarrendement van 4,75 procent op elke storting.

Er geldt een uitzondering voor mensen die pas begonnen zijn met sparen na hun 55ste levensjaar. In dat geval moeten zij pas de eindbelasting betalen op de 10de verjaardag van hun contract, of op het moment dat de opbrengsten worden uitgekeerd. Meer weten over pensioensparen op latere leeftijd? Lees dan zeker dit stuk.

Wachten tot je 65ste levensjaar

Het klinkt dan ook zeer aanlokkelijk om op je 60ste verjaardag het spaarkapitaal aan te spreken (enkel mogelijk bij pensioenspaarfondsen). Al loopt men dan wel enkele voordelen mis. Zo geniet men nog tot de 64ste verjaardag van een belastingvermindering. Alle stortingen die gebeuren tijdens het jaar van de 64ste verjaardag komen nog in aanmerking voor een belastingvermindering. Het daaropvolgende jaar geniet men niet langer van een belastingvermindering.

Daarnaast kan het spaarkapitaal nog ruim vier jaar lang renderen. Door het kapitaal op de 60ste verjaardag aan te spreken, loopt men met andere woorden extra interesten mis. Daarbij mag de impact van het sneeuwbaleffect zeker niet onderschat worden. De opbrengsten van de voorgaande jaren genereren op hun beurt ook weer extra opbrengsten.

Niet zonder risico

Hou er weliswaar rekening mee dat wie beslist om het kapitaal iets langer te laten staan ook het risico loopt dat hij een deel van zijn opbrengsten in rook ziet opgaan. Denk bijvoorbeeld aan een beurscrash. Dat kan het geval zijn bij de pensioenspaarfondsen, en in het bijzonder bij de dynamische fonsen. Dergelijke contracten hebben geen eindvervaldag. De pensioenspaarder kan met andere woorden zijn spaarkapitaal reeds aanspreken op zijn 60ste verjaardag. Een pensioenspaarverzekering heeft doorgaans een eindvervaldag, meestal de 65ste verjaardag van de verzekeringnemer. Wie zijn deposito’s voor het einde van zijn contract aanspreekt, riskeert dat hij uitstapkosten moet betalen.

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be 
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.