Wellicht een verhoging van de roerende voorheffing

In detail

De onderhandelingsnota voorziet in een harmonisering van het tarief van roerende voorheffing op 20% voor de interesten en op 25% voor de dividenden. Dit komt overeen met het gemiddelde van de OESO-landen. Voor de spaarrekeningen, zullen het huidige tarief van 15% en de vrijstelling van de eerste intrestschijf8 worden behouden. De vrijstelling zal in de toekomst worden toegekend via de belastingsaangifte. Om de fiscaliteit op roerende inkomsten te harmoniseren met die van de andere Europese landen, zal binnen de personenbelasting dezelfde belastingsvoet als voor de dividenden (25%) toegepast worden op de meerwaarden op aandelen en effecten die voortvloeien uit hun verkoop binnen een termijn van 1 tot 8 jaar na hun aanschaffing. Het tarief zal 50% bedragen voor de meerwaarde gerealiseerd binnen een termijn korter dan 1 jaar. Zo wordt het speculatieve karakter van deze operaties beter in rekening gebracht. De waardevermindering zouden kunnen worden verhaald op het bedrag van de belastbare meerwaarden. Om de investeringskeuze neutraler te maken, zal de fiscaliteit van alle beleggingsproducten, ongeacht hun juridische vorm, worden afgesteld op de fiscaliteit die van toepassing is op intresten en dividenden.