Wat is de “groene lening”?

Wat is de groene lening?

Ieder natuurlijk persoon die tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 bij een kredietgever een lening afsluit om energiebesparende uitgaven te doen, heeft recht op een interestbonificatie van 1,5 % (onder vorm van een interestvermindering). Het ontleende bedrag moet minstens 1 250 euro bedragen, maar is begrensd tot 15 000 euro per jaar, per woning en per ontlener. Een koppel dat geld leent, kan dus bv. elk jaar 2 groene leningscontracten van elk maximum 15 000 euro afsluiten voor werken aan zijn woning. Daarnaast krijgt elke ontlener een belastingvermindering van 40 % op de resterende betaalde interesten.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

De vervanging van oude stookketels; – de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie; – de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie; – de plaatsing van dubbele beglazing;  de isolatie van daken; – de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling; – een energie-audit van de woning.

Hoeveel mag u lenen om recht te hebben op de intrestbonificatie?

Uw lening moet minimum 1.250 euro en mag maximum 15.000 euro per jaar en per woning per rechthebbende bedragen.

Welke formaliteiten moet u vervullen?

Om recht te hebben op de interestbonificatie moet u als ontlener aan de kredietverlener volgende documenten verstrekken:

1. bij het aanvragen van de lening:

Het aanvraagformulier van de FOD Financiën

2. na afloop van de werken:

Een fotokopie van de factuur (en bijlagen) van de werken die met het kapitaal worden gefinancierd.

Wat als u al voor de inwerkingtreding van de wet een lening aangegaan heeft?

Uitsluitend voor leningen aangegaan tussen 1 januari 2009 en 31 juli 2009 kan u toch nog tot en met 2 november 2009 de interestbonificatie aanvragen bij de kredietgever.

Meer info

Overzicht van de rentestanden van  de groene leningen op afbetaling

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be