Tot 6% rendement op Limburgse wind via cooperatieve aandelen

in detail

Limburg wind CVBA is een coöperatieve vennootschap die werd opgericht op 4 mei 2010 en werd erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie. Haar doelstellingen zijn de werving van coöperatief kapitaal voor investeringen in operationele vennootschappen actief in de sector van de hernieuwbare energie (in een eerste fase vennootschappen actief in de bouw en de exploitatie van windmolenparken), en het promoten van die hernieuwbare energie. Limburg wind CVBA wil hierbij zoveel mogelijk burgers betrekken die elk een welomschreven en beperkte inbreng kunnen doen, en die betrokken worden bij de verdere activiteiten van en dienstverlening door de coöperatie. Op die manier wil Limburg wind CVBA burgers de kans geven een bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame en CO2-neutrale omgeving.

De oprichting van de coöperatieve vennootschap Limburg wind CVBA werd niet ingegeven vanuit een financieringsnood bij de operationele vennootschappen, maar vanuit de wens een maatschappelijk draagvlak te creëren voor de ontwikkeling van bronnen van hernieuwbare energie. De operationele vennootschappen waaraan Limburg wind CVBA nu en mogelijks in de toekomst geld tegen interest zal uitlenen, zullen allen vennootschappen zijn die onrechtstreeks door lokale overheden (95 gemeenten) worden gecontroleerd.

In het licht van het voorgaande zal Limburg wind CVBA de in huidige openbare aanbieding opgehaalde gelden uitlenen aan één van deze operationele vennootschappen, Limburg Win(d)t NV (niet te verwarren met Limburg wind CVBA), tegen een op voorhand afgesproken interestvoet. Dit zou de coöperatieve vennootschap moeten toelaten financiële opbrengsten te realiseren die haar in staat zouden moeten stellen een dividend toe te kennen aan haar vennoten evenals hernieuwbare energie te promoten. Tot huidige openbare aanbieding werd besloten naar aanleiding van de door Limburg Win(d)t NV te realiseren windmolenparken “Halen Diest” en “Maaseik”. De funderingswerken van beide parken werden aangevat in maart 2011. Volgens de huidige planning zullen de beide parken operationeel zijn vóór het einde van 2011. Het maximumbedrag van huidige openbare aanbieding, met name 3.600.000 EUR, werd afgestemd op de totale investeringskost die de windmolenparken met zich meebrengen.

Hoe en wanneer kan ik intekenen op aandelen van Limburg wind cvba?

De prijs van een aandeel bedraagt 125 euro per aandeel. Elke belegger kan maximaal op 20 aandelen intekenen, hetzij een maximumbedrag van 2.500 euro. Intekenen kan uitsluitend via het intekenformulier op de website www.limburgwind.be en dit tot en met 15 december 2011. In geval van overinschrijving zullen de aandelen worden toegewezen op basis van tijdstip van intekening.

Hoeveel bedraagt het dividend?

De aandeelhouders beslissen zelf tijdens de jaarlijkse algemene vergadering hoeveel het dividend bedraagt. Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk vastgestelde maximum van 6%, en met de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Hoewel er geen minimumdividend kan worden gegarandeerd, verwacht de Raad van Bestuur een minimumdividend van 4%. Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de algemene vergadering (in juni). Ter herinnering: de opbrengsten tot 180 euro zijn vrijgesteld van roerende voorheffing. Aangezien u niet meer dan 20 aandelen kunt kopen zal het maximale dividend altijd lager zijn dan die 180 euro.

Waar vind ik meer informatie?

Bijkomende info vindt u op www.limburgwind.be, via mail naar limburgwind@hefboom.be of op het nummer 011 353 868.