Rabobank-waardebon van 20 euro bij elke Humo

Enkel meerderjarige natuurlijke handelingsbekwame personen met een officiële en fiscale woonplaats in België die een gratis rekening openen bij Rabobank.be of bestaande klanten van Rabobank.be komen in aanmerking. Om geldig deel te nemen aan de actie dient gebruik gemaakt te worden van het originele deelnameformulier dat kan worden gevonden bij de HUMO van 29 september 2009. De procedure is verschillend voor nieuwe of bestaande klanten van Rabobank.be.

A. EEN NIEUWE KLANT

De deelnemer dient een aanvraag tot het openen van een gratis rekening bij Rabobank.be in te dienen vóór 31 oktober 2009 (poststempel geldt als bewijs). Enkel correcte en volledige aanvragen vóór deze datum, voorzien van de nodige documenten, worden als geldig aanvaard. Bij de aanvraag dient het correct ingevulde, originele deelnameformulier te worden toegevoegd. Enkel na aanvaarding door Rabobank.be van de aanvraag tot rekeningopening, zal de deelnemer kunnen genieten van deze actie. Indien Rabobank.be vaststelt dat aan alle voorwaarden is voldaan om een rekening te openen en het deelnameformulier correct is ingevuld, zal de tegenwaarde van 20 euro op de eerste vrijdag volgend op de activering van de rekening worden aangekocht.. De gehanteerde koers zal de laatst bekende netto inventariswaarde van de eerste donderdag na de activering zijn.

B. EEN BESTAANDE KLANT

Een deelnemer die reeds klant is bij Rabobank.be dient het originele deelnameformulier, met vermelding van zijn/haar spaarrekeningnummer, naam, telefoonnummer, e-mailadres en het nummer van het gekozen fonds, vóór 31 oktober 2009 op te sturen naar Rabobank.be, Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Antwerpen (poststempel geldt als bewijs). Indien de klant nog niet over een effectenrekening beschikt, geeft hij, door deelname aan deze actie, de bank het recht om een gratis effectenrekening te openen waarop de deelbewijzen zullen worden gestort. De deelbewijzen zullen automatisch op de effectenrekening worden geboekt op de eerste vrijdag na ontvangst van het originele document. De gehanteerde koers zal de laatst bekende inventariswaarde zijn van de eerste donderdag na ontvangst van het deelnameformulier. · Het aan te kopen fonds dient te worden gekozen uit de lijst die kan worden gevonden op www.rabobank.be/20euro. De selectie bestaat uit alle fondsen van Rabobank.be beschikbaar op de publieke site behalve die fondsen waarvoor het technisch onmogelijk is om ze op te nemen in deze actie. · Per persoon en per rekening kan slechts eenmaal geldig deelgenomen worden aan deze actie. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere promoties van Rabobank.be. · Zonder aankoopverplichting: u kunt deze bon verkrijgen door vóór 15/10/2009 een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe (Belgische zegels) te sturen naar: Rabobank.be, Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Antwerpen met de vermelding '20 euro actie'. Max. 1 omslag per aanvraag en max. 1 aanvraag per adres per gezin. · Rabobank.be behoudt zich het recht voor om op elk moment de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken omwille van technische redenen en/of van een vermoeden van of bewezen fraude en/of misbruik, zonder enige verplichting tot compensatie aan de deelnemers. Rabobank.be kan eveneens een deelnemer uitsluiten in geval van vermoeden van of bewezen fraude en/of misbruik zonder enig recht op schadevergoeding voor de uitgesloten deelnemer. · Rabobank.be kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden indien de deelnemer, om een technische of enige andere reden, niet alle bij de actie vermelde stappen heeft nageleefd. · De Algemene Voorwaarden van Rabobank.be zijn van toepassing (te vinden op www..rabobank.be). Uit hoofde van de contractuele relatie met u mag Rabobank.be uw persoons- en transactiegegevens gebruiken voor prospectie- en promotiedoeleinden in het kader van haar normale beroepsbezigheden, inclusief het aanbieden van verzekeringsproducten. · U heeft het recht uw door Rabobank.be geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en fouten te laten verbeteren. Om dit recht uit te oefenen dient u een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek, ondertekend en gedagtekend, naar de bank te sturen naar volgend adres: Rabobank.be Uitbreidingstraat 86 bus 3 2600 Antwerpen. · Meer informatie over de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, het gebruik van verstrekte informatie en de algemene voorwaarden vindt u hier: – Disclaimer: www.rabobank.be/nl/legal/disclaimer.aspx – Uw privacy: www.rabobank.be/nl/legal/privacy.aspx – Wettelijk kader: www.rabobank.be/nl/legal/legal.aspx Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van Brussel als enige bevoegd.

Meer info

De website van Rabobank

Bron

Humo

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be