Palladium Securities: 5% de 4 eerste jaar en van 0 tot 6 % de jaren erna

Enkele kenmerken 

Palladium Securities (LU) Italy Interest Linked Bond 2023 is een gestructureerd schuldinstrument in EUR uitgegeven door Palladium Securities SA en biedt u de mogelijkheid om gedurende de eerste periode van 4 jaar en 11 maanden te profiteren van een jaarlijkse vaste brutocoupon van 5%. Gedurende de 5 laatste jaren wordt de jaarlijkse coupon variabel en vertegenwoordigt hij 3 keer het verschil tussen de langetermijnrente (EUR CMS-rente op 30 jaar) en de kortetermijnrente (EUR CMS-rente op 2 jaar) met een minimum van 0% en een maximum van 6% bruto. Op de eindvervaldag hebt u recht op de terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) door de uitgever, Palladium Securities 1 SA, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de Republiek Italië of van Deutsche Bank AG. Actuarieel brutorendement van minimum 2,39% en maximum 5,18% (rekening houdend met de instapkosten en voor roerende voorheffing). 

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Linked Bond 2023 wordt uitgegeven door Palladium Securities SA, een vennootschap naar Luxemburgs recht die door Deutsche Bank AG wordt gebruikt voor gestructureerde emissies. Het kapitaal dat door de inschrijvers wordt belegd in dit effect en dat door Palladium Securities SA wordt ontvangen, wordt belegd in de obligatie van de Republiek Italië met vervaldag op 15/09/2023 (ISIN-code IT0004243512). Palladium Securities SA zal eigenaar zijn van die effecten, die ze zal bestemmen voor de terugbetaling van het kapitaal van de effecten Palladium Securities1 (LU) Italy Interest Linked Bond 2023. De vaste coupons die ze zal ontvangen van de Republiek Italië voor de obligatie die ze gekocht zal hebben, zullen omgeruild worden met Deutsche Bank AG (renteswapcontract) voor de vaste en variabele coupons. Die coupons zullen door Palladium Securities SA worden uitgekeerd aan de houders van het effect Palladium Securities (LU) Italy Interest Linked Bond 2023.

Dit betekent concreet dat de terugbetaling van het kapitaal afhangt van de Republiek Italië. De betaling van de coupons hangt af van Deutsche Bank AG. Indien een van die partijen zijn verplichtingen niet nakomt, kan Palladium Securities SA de beloofde bedragen niet uitkeren, aangezien ze geen eigen activa aanhoudt. Met andere woorden verbindt Palladium Securities SA zich ertoe om het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) terug te betalen op de eindvervaldag (15/09/2023), onder voorbehoud van de terugbetaling van de onderliggende obligatie door de Republiek Italië. De betaling van de coupons zelf hangt af van de uitvoering van het swapcontract dat werd afgesloten met Deutsche Bank AG. 

  • Type : Gestructureerd schuldinstrument
  • Uitgever : Palladium Securities SA
  • Verdeler : Deutsche Bank AG bijkantoor Brussel
  • Munt : Euro (EUR)
  • Isin-code : XS0962962741
  • Coupures : 1000 EUR
  • Uitgifteprijs : 100% + 2% instapkosten
  • Roerende voorheffing : 25%
  • Inschrijfperiode : van 03-09-2013 t.e.m. 22-10-2013

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens deze nieuwe wetgeving onderworpen aan de roerende voorhef fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.

Meer info over deze uitgifte kan u terugvinden op de website van Deutsche Bank.