Obk Bank FlexiTerm : 4% bruto op 4 jaar

Wat is de actie?

Een belegging in “FlexiTerm” (zie productfiche FlexiTerm) voor een minimuminlage van 2.500,00 Euro die op een termijnrekening op 4 jaar tegen een rentevoet van 4% bruto op jaarbasis (onderworpen aan roerende voorheffing) wordt geplaatst. De interesten worden jaarlijks uitbetaald.

Actieperiode?

De actie is enkel geldig van 01/10/2009 tot en met 15/11/2009. De actie kan vroegtijdig worden stopgezet of verlengd indien de marktomstandigheden dit eisen of toestaan.

Wie kan deelnemen?

De actie geldt enkel voor natuurlijke personen.

Minimum inlage?

2.500,00 euro

Duurtijd? 4 jaar

Rentevoet? 4% bruto op jaarbasis (onderworpen aan Roerende Voorheffing)

Voorwaarden?

1. er moet een beleggersrekening en termijnrekening worden geopend voor de verwerking van de fondsen

2. er moet door de klant een risicoprofiel worden opgemaakt en getekend. Dit beleggersprofiel moet aanwezig zijn bij de onderschrijving van FlexiTerm. Het product is voorbehouden aan personen met minimaal een defensief profiel. Deze actie is enkel van toepassing op geldsommen die nog nooit eerder bij OBK geplaatst werden. Het gestorte bedrag mag niet afkomstig zijn van een bestaande OBK rekening op naam van dezelfde titularis, de echtgeno(o)t(e) of de partner van de titularis, of van zijn kinderen. Deze actie is niet geldig voor klanten die al deelgenomen hebben aan een vroegere promotionele campagne en intussen hun tegoed terug afgehaald hebben. Bedragen die vóór 1.10.2009 reeds op rekening bij OBK Bank geplaatst waren, zijn uitgesloten van deelname aan de actie.

Wanneer en hoe worden de intresten van de termijnrekening toegekend ?

De intresten worden berekend en toegekend jaarlijks op vervaldatum en betaald op de gekoppelde rekening. Op einddatum worden de gelden beschikbaar gesteld op de bronrekening (beleggersrekening). Indien de termijnrekening voor zijn einddatum op verzoek van de klant vroegtijdig wordt onderbroken of stopgezet, wordt het reglement ‘beheersovereenkomst FlexiTerm’ toegepast. Bij opvraging van een termijncontract vóór de afloop van de termijn wordt de afkoopwaarde van het termijncontract berekend tegen marktrente. Er wordt een administratieve kost van 2% op het nominaal bedrag in rekening gebracht.

Valutering gelden?

De actie loopt van 01/10/2009 tot en met 15/11/2009. Gelden na deze datum kunnen niet meer deelnemen aan de actie. Beschermingsfonds voor deposito's

OBK-Bank is aangesloten bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen. Dit systeem biedt een dubbele bescherming: (1) de eerste bescherming dekt, ten belope van maximaal 100.000 EUR, het verlies van geld dat een klant gewoonlijk kan aanhouden bij een bank onder de vorm van hetzij deposito's op (zicht-, termijn-, of spaar-) rekeningen, hetzij kasbon op naam, gedematerialiseerd of op rekening gehouden, obligaties en andere bancaire schuldvorderingsbewijzen, die zijn uitgegeven door de deficiënte instelling, hetzij gelddeposito’s die voor rekening van de beleggers worden gehouden in het vooruitzicht dat zij voor de verwerving van financiële instrumenten zullen worden aangewend. (2) de tweede bescherming dekt, ten belope van maximaal 20.000 EUR, de financiële instrumenten (effecten zoals aandelen, obligaties, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, beveks, …) die een klant bij een financiële instelling in bewaring heeft gegeven indien de klant niet meer zou kunnen recupereren na de deficiëntie van deze financiële instelling. Deze dubbele bescherming wordt begrepen per persoon en per financiële instelling. Alle schuldvorderingen ten gevolge van gelddeposito’s van de klant bij een deficiënte financiële instelling, worden samengevoegd na een wettelijke of conventionele compensatie met de schulden van deze klant.

Bron

Website Obk Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be