Stem op de Bank van het Jaar 2018

Stem nu

Nieuwe KBC IFIMA op 2 jaar met vaste coupon

23 april 2012

In detail

Het betreft een publiek aanbod van notes met coupures van 1.000 euro, en  met een looptijd van 2 jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 100,75%. Jaarlijks heeft u per coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 3,00% per jaar. Op de eindvervaldag heeft u per coupure recht op een terugbetaling aan 100,00% van de nominale waarde (EUR 1.000 per coupure). Dit product is een schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument leent de belegger geld aan de emittent die zich ertoe verbindt om bepaalde bedragen als interest te betalen. De emittent verbindt er zich toe om het kapitaal op de eindvervaldag terug te betalen. In geval van in gebreke blijven (bijvoorbeeld faillissement) van de emittent en van de garant, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel of het volledige belegde bedrag te verliezen. Het bruto actuarieel rendement bedraagt 2,61% bruto (vóór roerende voorheffing), indien de notes tot de eindvervaldag worden aangehouden. Het rendement is berekend op de uitgiftedatum op basis van de uitgifteprijs.De inkomsten, voortvloeiend uit de notes, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Sommige beleggers, zoals binnenlandse vennootschappen en spaarders- niet-inwoners, komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.