Particulieren

De tegoeden die consumenten houden bij hun financiële instellingen genieten een zeer grote bescherming. Onder de maatregelen bevindt zich de terugbetalingsgarantie voor deposito's die speelt wanneer zich een toestand zou voordoen waarbij dergelijke instelling in gebreke zou blijven. Deze waarborg waarover particulieren, verenigingen en kleine en middelgrote ondernemingen beschikken, bedraagt 100.000 euro. Deze garantie geldt per persoon (zowel een natuurlijke als rechtspersoon) en per financiële instelling die is toegetreden tot de beschermingsregeling.

Sinds 1 januari 2011 wordt, voor de gevallen waarin een instelling in gebreke blijft, de deposito bescherming als volgt georganiseerd: 

  • Het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten zal de deposito’s terugbetalen tot een maximum van 100.000 EUR per rechthebbende (ongeacht het aantal rekeningen dat de rechthebbende bij de kredietinstelling heeft). Het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten zal evenwel slechts terugbetalen in de mate dat haar interventiereserve volstaat en na in eerste instantie de financiële instrumenten te hebben terugbetaald.
  • Het Bijzonder beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen zal daarna tussenkomen in de mate dat het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten niet alles heeft gedekt.

De tussenkomst van de twee fondsen samen mag in geen geval 100.000 EUR overschrijden.

Iedere particulier, vereniging, VZW of kleine en middelgrote onderneming die houder is van één of meer rekeningen met gelden, komt in aanmerking voor de waarborg.

Als verschillende personen (zoals bijvoorbeeld echtgenoten) rechten kunnen doen gelden op bedragen die zich op een gemeenschappelijke rekening bevinden, wordt het tegoed van die rekening geacht in principe in gelijke delen aan de medehouders toe te behoren. Ieder van de medehouders geniet vervolgens de bescherming ten belope van maximum 100.000 euro.

Rekeningen waarop zich gelden van een derde bevinden, worden geacht aan deze derde toe te behoren. Indien het om meerdere derden gaat, worden de tegoeden, voor de berekening van de waarborg, verdeeld onder die derden. Iedere derde geniet vervolgens de bescherming ten belope van maximum 100.000 euro.

De waarborg wordt verleend ongeacht de nationaliteit of woonplaats van de begunstigde. 

KMO's

Ondernemingen die gemachtigd zijn een verkorte balans neer te leggen, genieten de waarborg van de beschermingsregeling. Er is dus enkel een uitsluiting voor grote ondernemingen, t.w. zij die een volledige balans moeten neerleggen. Praktisch gezien gaat het om ondernemingen die ofwel een personeelsbestand hebben op jaarbasis van meer dan 100 personen ofwel meer dan één van de volgende drempels overschrijden: een balanstotaal van meer dan 3.650.000 euro, een jaaromzet (exclusief BTW) van meer dan 7.300.000 euro, een jaarlijks gemiddeld personeelsbestand van meer dan 50 personen. 

VZW's

VZW's en internationale VZW's (IVZW's) komen altijd in aanmerking voor de waarborg van de beschermingsregeling. De uitsluitingsregels die bestaan voor grote ondernemingen zijn op hen niet van toepassing.

Verenigingen

Een vereniging, groepering of onverdeeldheid zonder rechtspersoonlijkheid (die dus niet de vorm van een vennootschap heeft) komt in aanmerking voor de waarborg verleend door de beschermingsregeling. Eventueel kunnen de leden ervan ieder afzonderlijk in aanmerking komen voor een vergoeding van 100.000 euro. Deze leden moeten daarvoor wel individueel rechten kunnen doen gelden op de tegoeden die zich op de rekening bevinden en de identiteit van ieder van hen moet kunnen worden vastgesteld. De beoordeling is dus een feitenkwestie en afhankelijk van concrete elementen (bvb. statuten). Ingeval van individuele toepassing van de waarborg worden de tegoeden in gelijke delen aan de leden toegekend, tenzij dat kan bewezen worden dat een andere verdeling zich opdringt.

Uitsluitingen

Zijn uitgesloten van de bescherming: de overheid en haar aanverwante instellingen, financiële instellingen, institutionele beleggers, grote bedrijven alsook bepaalde personen die op een of andere wijze banden hebben met de deficiënte instelling of onderneming (bestuurders, commissarissen, verbonden vennootschappen, ...) of die door hun gedrag hebben bijgedragen tot de deficiëntie.

Laatste nazicht: