Bij het openvallen van een nalatenschap ondervinden de erfgenamen vaak moeilijkheden om te achterhalen bij welke bank de overledene cliënt was of een kluis huurde. Zonder die informatie is het voor de erfgenamen moeilijk om de nalatenschap volledig te verdelen en om hun fiscale verplichtingen na te komen zoals het hoort. De BVB kan de erfgenamen helpen bij hun opzoekingen, mits zij (of één van hen), of hun advocaat of nog hun notaris een schriftelijke aanvraag indienen (indient).

Die aanvraag moet de volgende gegevens bevatten :

  • Wat de overledene betreft : naam, voornaam, adres, plaats en datum van geboorte en van overlijden. Het kan nuttig zijn de burgerlijke staat van de overledene, de naam van de echtgeno(o)t(e), de verblijfplaats, enz. daaraan toe te voegen.
  • Wat de persoon betreft die de aanvraag indient : naam en adres van de persoon en eventueel het adres van de persoon aan wie het antwoord moet worden toegestuurd. Een officieel overlijdensattest en een akte van bekendheid of een erfrechtverklaring waaruit blijkt dat degene die de aanvraag indient, wel degelijk een erfgenaam van de overledene is. Alleen de aanvragen waarop alle vereiste gegevens zijn vermeld, worden doorgestuurd naar de banken-leden van de BVB. De leden geven rechtstreeks antwoord aan de persoon die de aanvraag heeft ingediend, op voorwaarde dat de overledene bij hen een rekening of een tegoed had of er een kluis huurde.
  • De BVB rekent voor deze dienst 125 EUR administratieve kosten aan.
  • De aanvragen moeten worden toegestuurd aan het Departement Fiscaliteit, Boekhoudnormen en Prudentiële regels van de BVB, de heer Geert Van Lerberghe, Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel.

Laatste nazicht: