Nieuwe spaaractie bij Landbouwkrediet

Details van de spaaractie

  • Looptijd van de actie: van 07/06/2010 tot en met 07/07/2010. Het Landbouwkrediet behoudt zich het recht voor om de campagne vroegtijdig af te sluiten.
  • Doelgroep: enkel Fidelio-cliënten (particulieren) die over ten minste 49 maatschappelijke aandelen van het Landbouwkrediet beschikken, kunnen een Fidelio Step-up Welcome boekje openen tijdens deze actie (maximum één boekje per cliënt).
  • Product, basisrente en getrouwheidspremie: het Fidelio Step-up Welcome boekje is een gereglementeerd spaarboekje waarvoor het Landbouwkrediet gedurende de eerste 3 jaar de basisrente en de getrouwheidspremies waarborgt. Het biedt gedurende drie jaar een basisrentevoet van 1,00%. De getrouwheidspremie bedraagt voor het eerste jaar 0,80%, voor het tweede jaar 1,20% en voor het derde jaar 1,50%. Deze rentevoeten zijn gegarandeerd behoudens in het geval van wijziging van de wettelijke bepalingen inzake het gereglementeerd sparen. Vanaf het vierde jaar zullen de basisrente en de getrouwheidspremie worden bepaald rekening houdend met de op dat ogenblik geldende marktomstandigheden.
  • Minimum- en maximumbedrag deposito’s: minimaal 5.000 EUR en maximaal 50.000 EUR per natuurlijke persoon. Voor Fidelio Step-up Welcome boekjes met een saldo onder 5.000 EUR of boven 50.000 EUR (intrestkapitalisatie niet inbegrepen) bedraagt de basisrentevoet 0,75% en de getrouwheidspremie 0,50% op het volledige bedrag.
  • In aanmerking genomen stortingen: het bedrag dat op het boekje wordt geplaatst, moet uit vers geld bestaan. Om beschouwd te worden als vers geld, moet het investeringsbedrag tijdens de actieperiode op het boekje gestort worden en moet het een reële en volledige aangroei vertegenwoordigen tegenover het geheel van tegoeden op REKENINGEN en EFFECTEN die de titularis, zijn echtgen(o)t(e) of samenwonende partner en inwonende kinderen op 17/05/2010 bij het Landbouwkrediet bezitten. Deze aangroei dient op het einde van de actie objectief vaststelbaar te zijn. Bovendien mag het gestorte bedrag niet afkomstig zijn van een directe of indirecte transfert tussen bij het Landbouwkrediet geopende rekeningen noch van een invordering van effecten die deel uitmaken van het productengamma van het Landbouwkrediet. Onder “REKENINGEN” wordt verstaan: alle zichtrekeningen, alle gereglementeerde en niet-gereglementeerde spaarrekeningen (met inbegrip van de Rekening %+), termijnrekeningen en termijncontracten met een looptijd tot één jaar en termijncontracten met een langere looptijd dan één jaar. Onder “EFFECTEN” wordt onder meer verstaan: kasbons en achtergestelde certificaten uitgegeven door Landbouwkrediet nv alsook door het Landbouwkrediet gecommercialiseerde beveks en notes.
  • Bijkomende stortingen: na de actieperiode worden geen bijkomende stortingen meer aanvaard, met uitzondering van intresten en getrouwheidspremies. Het opnemen van geld daarentegen is steeds mogelijk, maar eenmaal opgenomen geld kan niet op het Fidelio Step-up Welcome boekje worden teruggeplaatst.
  • Bijzondere beperkingen: Landbouwkrediet nv behoudt zich het recht voor het boekje met terugwerkende kracht om te vormen in een gewoon spaarboekje, indien blijkt dat aan één of meerdere voorwaarden uit dit reglement niet werd voldaan en, meer in het bijzonder, in het geval dat het op het Fidelio Step-up Welcome boekje gestorte bedrag gedeeltelijk of in het geheel geen vers geld is. De cliënt zal hiervan schriftelijk worden geïnformeerd.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info

Website : www.landbouwkrediet.be

Overzicht : spaarrekeningen

Depositogarantiefonds : België

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be