Nieuw bij ING : 6Y EUR Global Performance Notes 4

In detail

 • ING 6Y EUR Global Performance Notes 4 is een schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt om bepaalde bedragen te betalen in functie van de evolutie van een korf van 20 aandelen. De emittent verbindt zich ertoe om minstens het kapitaal op eindvervaldag terug te betalen. In geval van in gebreke blijven van de emittent en van de garant (bijv. faillissement), loopt u het risico om de sommen waarop u recht heeft niet te recupereren en het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Aan het einde van het eerste jaar wordt een absolute brutocoupon van 5% uitgekeerd (5 euro per deelbewijs). Daarna wordt elk volgend jaar een brutocoupon uitgekeerd die afhangt van de prestatie van de aandelenkorf, met een minimum van 1% en een maximum van 9%.
 • Emittent: ING Belgium International Finance nv, 52 route d’Esch, L-2965 Luxembourg
 • Garant : ING België nv, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel Huidige rating van de Garant Standard and Poor’s: A-1+ / A+ (Stable); Moody’s: P-1 / Aa3 (Stable) en Fitch: F1+ / A+ (Stable)
 • Nominaal bedrag : Minimaal 5.000.000 EUR
 • Intekenperiode : Van 3 tot 28 januari 2011; onder voorbehoud van vervroegde afsluiting Loketbank ING België nv
 • Coupure : 100 EUR
 • Uitgifteprijs : 102%
 • Betaaldatum : 3 februari 2011
 • Eindvervaldag : 15 februari 2017
 • Brutocoupon : Aan het einde van het eerste jaar wordt een absolute brutocoupon van 5% uitgekeerd (5 EUR per coupure). Daarna wordt elk volgend jaar een brutocoupon uitgekeerd die afhangt van de prestatie van de aandelenkorf, met een minimum van 1% en een maximum van 9% .
 • Betaaldata van de coupon : 15 februari 2012, 15 februari 2013, 17 februari 2014, 16 februari 2015, 15 februari 2016 en 15 februari 2017.
 • Terugbetaling op de vervaldag : 100% van de nominale waarde op de eindvervaldag, uitgezonderd in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en van de Garant.
 • Vorm : Enkel levering op een effectenrekening bij een financiële instelling. De bewaring op een rekening bij ING is gratis. U kunt rechtstreeks bij de andere financiële instellingen informeren naar het bewaarloon dat zij aanrekenen.
 • Notering en secundaire markt :  De notering van de Notes op de beurs van Luxemburg werd aangevraagd. Elke verkoop van de Notes vóór de eindvervaldag zal gebeuren tegen marktprijs (zie "Risico's" hierna). De belegger kan gedurende de volledige looptijd van de Notes een benaderende prijs van de Notes verkrijgen via zijn financiële tussenpersoon.
 • Waardecode ISIN : XS0573764148
 • Fiscale behandeling : Inkomsten van coupons van Notes ontvangen door natuurlijke personen die in België gevestigd zijn voor belastingdoeleinden, zijn onderworpen aan roerende voorheffing (momenteel 15%). Bij verkoop op de secundaire markt moet het bedrag aan roerende inkomsten vermeld worden op de aangifte in de Personenbelasting. Bovendien zal een taks op de beursverrichtingen (TOB) geheven worden (0,07% – maximum 500 EUR) Voor natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats buiten België hebben maar binnen de Europese Unie, vallen de opbrengsten van deze note onder het huidige toepassingsgebied van de Europese spaarfiscaliteit. Overeenkomstig Koninklijk Besluit van 27 september 2009 (B.S. 01.10.2009) zal België informatie over “interestbetalingen” van deze note overmaken aan de betrokken Europese Lidstaat. In het hoofdstuk 1 van het Base Prospectus over "Taxation" wordt het belastingstelsel uitvoeriger beschreven.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be