Moet u wakker liggen van uw slapende tegoeden?

Moet u wakker liggen van uw slapende tegoeden?

Toch niet. Er is immers een wet op de slapende tegoeden die bepaalt dat financiële instellingen en verzekeringsondernemingen actief op zoek moeten gaan naar rechthebbenden op slapende tegoeden. Vinden zij deze niet, dan moeten zij de tegoeden binnen een bepaalde termijn overmaken aan de Deposito- en Consignatiekas. De administratie, een federale dienst die deel uitmaakt van de administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën, bij het publiek beter bekend als de Depositokas, zal de slapende tegoeden beheren en onder bepaalde voorwaarden uitbetalen.

Welke tegoeden vallen onder de toepassing van de wet op de slapende rekeningen?

De wet van 24 juli 2008 specifieert dat zowel rekeningen, verzekeringsovereenkomsten als kluizen onder de toepassing van de wet kunnen vallen. Voor wat de rekeningen betreft kan dit ondermeer gaan om zicht- en depositorekeningen. Ook spaarrekeningen (afkomstig van de vroegere spaarboekjes) en effectenrekeningen vallen onder deze noemer. De bedoelde verzekeringsovereenkomsten zijn vooral een aantal levensverzekeringen ten gunste van natuurlijke personen. Ook safes (kluizen) die u bij een bank gehuurd heeft kunnen eventueel slapend worden.

Wat gebeurt er met rekeningen waarop bijna geen geld meer staat?

Er is een specifieke regeling getroffen voor rekeningen en verzekeringen met een saldo van minder dan 20 euro. Daar de opsporings- en administratieve verwerkingskosten van de banken en verzekeringsondernemingen niet in verhouding staan tot het saldo op de rekening, worden hiervoor geen opsporingen gedaan. De saldi van deze kleine rekeningen en verzekeringen worden zonder verdere informatie aan de Depositokas overgedragen en kunnen later bij koninklijk besluit toegewezen worden aan het Zilverfonds. U kan het tegoed van dergelijke rekening dan ook niet meer recupereren eens het bij de administratie gestort werd, aangezien zij geen enkele informatie hebben over de vroegere rechthebbende.

Uitzondering: Tegoeden van éénzelfde houder worden opgeteld binnen dezelfde instelling. Beschikt u dus bij dezelfde instelling in totaal over bvb. een zichtrekening en twee spaarrekeningen en bedraagt het totale tegoed op uw drie rekeningen 20 euro en meer, dan worden er wél opzoekingen verricht, en is de normale procedure van toepassing.

Wanneer wordt een rekening als slapend beschouwd?

De belangrijkste voorwaarde is dat er gedurende minstens 5 jaar geen verrichting meer gebeurd is op de rekening en er ondertussen ook geen contact meer geweest is tussen de houder (of de rechthebbende, bvb. erfgenamen) van de rekening en de financiële instelling.

Belangrijke uitzondering : Bent u bij dezelfde instelling houder van verschillende rekeningen, dan wordt geen enkele rekening als slapend beschouwd indien er voor één of meerdere van uw rekeningen tijdens de laatste 5 jaar een tussenkomst (contactname, verrichting…) geweest is.

Wanneer wordt een kluis als slapend beschouwd?

Een kluis wordt als slapend beschouwd als de huurprijs gedurende minstens 5 jaar niet meer betaald is en de bank na opzegging van de huur de kluis geopend heeft.

Wanneer wordt een verzekeringsovereenkomst als slapend beschouwd?

Een verzekeringsovereenkomst wordt slapend als er geen tussenkomst van de begunstigde geweest is binnen de 6 maanden nadat de verzekeringsonderneming kennis gekregen heeft dat het risico zich heeft voorgedaan.

Hoe worden rekeningen, safes of verzekeringen “wakker” gemaakt?

De financiële instellingen en de verzekeringsondernemingen moeten verplicht op zoek gaan naar de mogelijke rechthebbenden en de begunstigden. Zij moeten eerst een brief naar het laatst gekende adres sturen. Volgt hierop geen reactie dan kunnen zij opzoekingen verrichten bij het Rijksregister en de Kruispuntbank om de zoektocht naar hun slapende klanten te vergemakkelijken. Leidt een daaropvolgende aangetekende brief met ontvangstbewijs niet tot een positief resultaat, dan is de wettelijke opsporingsprocedure wat de financiële instellingen en de verzekeringsondernemingen betreft afgelopen. In dat geval worden de slapende tegoeden (bestaande uit geld, effecten, deviezen, …) samen met de bijhorende gegevens over de rechthebbende/begunstigde, overgemaakt aan de Depositokas. Wat de inhoud van de kluizen betreft is er een speciale regeling. De financiële instelling die de kluis opent, zal het hierin gevonden geld en de effecten op een geldrekening en een effectenrekening plaatsen. De andere inhoud van de kluis (bvb. documenten, juwelen…) wordt door die instelling in een verzegelde omslag op naam van de klant nog 10 jaar bewaard. De Depositokas krijgt hiervan bericht. De Depositokas wordt echter NIET op de hoogte gesteld van het bestaan van een LEGE slapende kluis.

Vanaf wanneer worden de slapende tegoeden overgedragen aan de administratie?

Rekeningen en kluizen

Vanaf september 2009 startte de (in de opstartfase nog zeer geleidelijke) overdracht van de rekeningen in geld en in effecten die maximum 6 jaar sliepen. Een rekening is immers slapend na 5 jaar inactiviteit (op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet in 2008), gevolgd door een opsporingsprocedure van 1 jaar. Voor de grotere hoeveelheid rekeningen die reeds langer dan 5 jaar sliepen in 2008 voorziet de wet een aparte regeling, meer gespreid in de tijd. Concreet gebeurt de overdracht van deze zogenoemde “stock” in 4 fasen: tegen augustus 2010, 2011, 2012 en 2013 zal telkens een schijf van 25 % overgemaakt worden aan de Depositokas.

Verzekeringen

Voor de verzekeringen geldt een maximum opzoektermijn van 18 maanden en worden de eerste overdrachten dan ook verwacht tegen februari 2010. Een grotere hoeveelheid verzekeringsgelden kan verwacht worden tegen augustus 2011.

Kan u zelf nagaan of u over een slapende rekening, kluis of verzekering beschikt?

U kan zich uiteraard altijd wenden tot de financiële instelling of de verzekeringsonderneming waarvan u vermoedt dat ze de rekening, de kluis of het verzekeringscontract beheert waarop u aanspraak meent te kunnen maken. De Depositokas zal binnen de komende maanden een online register ter beschikking stellen waarin alle gegevens over de effectief slapende tegoeden gecentraliseerd worden. Hierin kan u onder bepaalde voorwaarden en met inachtneming van de regelgeving op de bescherming van de privacy toegang krijgen om na te gaan of onze administratie over een slapend tegoed beschikt. De openingsdatum van dit register zal zodra deze officieel bekend is, op de website (www.slapenderekeningen.be) aangekondigd worden.

Kan u blijvend aanspraak maken op uw slapend tegoed?

U heeft dertig jaar de tijd om de gelden en effecten die u toekomen op te eisen bij de Depositokas. Daarna is de dertigjarige verjaring van toepassing en vervalt het tegoed aan de Schatkist.

Brengen uw geld of uw effecten nog wat op als ze bij de Depositokas staan?

Uw geld en/of uw effecten brengen inderdaad nog rente op bij de Depositokas. De rentevoet voor de gelden wordt vastgesteld door de Minister van Financiën. De rentevoet van uw slapende effecten daarentegen blijft behouden tijdens de looptijd ervan. Uw uiteindelijk saldo kan wel nog verminderd worden door afhouding van roerende voorheffing en de beheerskosten voor een effectenrekening.

Kan u nu al informatie krijgen of zelfs slapende tegoeden bij de Schatkist opvragen? Het register Slapende tegoeden is nog in de technische opstartfase waardoor het momenteel nog niet kan geraadpleegd worden. Op dit ogenblik heeft het nog geen zin om informatie of tegoeden op te vragen omdat wij zelf nog geen opzoekingen kunnen doen.

Bron

Website slapende rekeningen

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

Reageren op dit bericht?

Reageren op dit bericht kan na registratie op het forum van bankshopper.be

Neem contact op met onze redactie

© copyright 2009 Bankshopper.be