Landbouwkrediet lanceert Step-up spaarboekje

In detail 

  • Product, basisrente en getrouwheidspremie: het Fidelio Step-up boekje is een gereglementeerd spaarboekje waarvoor het Landbouwkrediet gedurende de eerste 3 jaar de basisrente en de getrouwheidspremies waarborgt. Het biedt voor de eerste drie jaar een basisrentevoet van 2,00%. De getrouwheidspremie bedraagt voor het eerste jaar 0,50%, voor het tweede jaar 1,00% en voor het derde jaar 1,50%. Deze rentevoeten zijn gegarandeerd behoudens een verlaging van het wettelijk maximum op gereglementeerd sparen. 
  • Looptijd van de actie: van 14/09/2009 tot en met 16/11/2009. Het Landbouwkrediet behoudt zich het recht voor om de campagne vroegtijdig af te sluiten. 
  • Doelgroep: enkel Fidelio-cliënten (particulieren) die over ten minste 41 maatschappelijke aandelen van het Landbouwkrediet beschikken, kunnen een Fidelio Step-up boekje openen tijdens deze actie (maximum één boekje per cliënt).
  • Fidelio: Het principe werkt als volgt. Iedereen die inschrijft op de maatschappelijke aandelen van het Landbouwkrediet, wordt coöperant en automatisch lid van Fidelio. Dat is voor de bank een manier om de duurzame relatie met haar klanten te benadrukken en om het concept « coöperant» ook echt inhoud te geven. Vandaag zijn er ongeveer 120.000 coöperanten toegetreden.
  • Maatschappelijke aandelen: Maatschappelijke aandelen zijn financiële instrumenten die tot de categorie "aandelen" behoren. Dit betekent dat ze een eigendomsrecht vertegenwoordigen op een deel van het kapitaal van LANBOKAS. Ze worden in euro uitgegeven onder de vorm van effecten op naam. Naargelang de financiële resultaten en krachtens een beslissing in die zin van de uitgever, geven de maatschappelijke aandelen recht op een jaarlijks dividend. Ze maken het eveneens mogelijk deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de aandeelhouders en geven recht op aan de aandeelhouders voorbehouden voordelen. Maatschappelijke aandelen zijn niet vrij verhandelbaar, inzonderheid ten gevolge van de toepasselijke wetgeving inzake coöperatieve vennootschappen. Eén aandeel kost 12,40 EUR. De belegger mag op niet meer dan 202 aandelen intekenen, hetzij voor een maximumbedrag van 2.504,80 EUR. Er zijn geen instap- of uitstapkosten. Een jaarlijkse bijdrage van 25,20 EUR is verschuldigd als beheerskost van de aan de aandeelhouders toegekende voordelen.  
  • Minimum- en maximumbedrag deposito’s: minimaal 5.000 EUR en maximaal 25.000 EUR per natuurlijke persoon. Voor Fidelio Step-up boekjes met een saldo onder 5.000 EUR of boven 25.000 EUR (intrestkapitalisatie niet inbegrepen) bedraagt de basisrentevoet 1,00% en de getrouwheidspremie 0,50% op het volledige bedrag. 
  • In aanmerking genomen stortingen: het bedrag dat op het boekje wordt geplaatst, moet uit vers geld bestaan. Om beschouwd te worden als vers geld, moet het investeringsbedrag tijdens de actieperiode op het boekje gestort worden en moet dat bedrag afkomstig zijn van een overschrijving van een niet-Landbouwkrediet-rekening, van een cheque getrokken op een rekening van een andere bank, van een storting in cash (vergezeld van een opnemingsborderel afgeleverd door een andere bank) of van een invordering van effecten die geen deel uitmaken van het productgamma van het Landbouwkrediet. Daarenboven moet het gaan om een reële en volledige aangroei tegenover het geheel van tegoeden op REKENINGEN en EFFECTEN UITGEGEVEN DOOR HET LANDBOUWKREDIET die de titularis, zijn echtgen(o)t(e) of samenwonende partner en inwonende kinderen bij het Landbouwkrediet op 07/09/2009 bezitten, en dient deze aangroei t.e.m. 31/12/2009 onverminderd aanwezig en objectief vaststelbaar te zijn.Onder “REKENINGEN” wordt verstaan: alle gereglementeerde en niet-gereglementeerde spaarrekeningen (met inbegrip van de Rekening %+), termijnrekeningen en termijncontracten met een looptijd tot één jaar en termijncontracten met een langere looptijd dan één jaar. Onder “EFFECTEN UITGEGEVEN DOOR HET LANDBOUWKREDIET” wordt verstaan: kasbons en achtergestelde certificaten uitgegeven door Landbouwkrediet nv. 
  • Bijkomende stortingen: na de actieperiode worden geen bijkomende stortingen meer aanvaard, met uitzondering van intresten en getrouwheidspremies. Het opnemen van geld daarentegen is steeds mogelijk, maar eenmaal opgenomen geld kan niet op het Step-up boekje worden teruggeplaatst.
  • Bijzondere beperkingen: Landbouwkrediet nv behoudt zich het recht voor het boekje met terugwerkende kracht om te vormen in een gewoon spaarboekje, indien blijkt dat aan één of meerdere voorwaarden uit dit reglement niet werd voldaan en meer in het bijzonder in het geval dat het op het Step-up boekje gestorte bedrag gedeeltelijk of in het geheel geen vers geld is. De cliënt zal hiervan schriftelijk worden geïnformeerd.

Meer info

De website van Landbouwkrediet

Overzicht van de rentestanden van de spaarrekeningen

Landbouwkrediet valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Landbouwkrediet

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be