Jaarverslag (2008) van het Belgisch beschermingsfonds voor deposito’s.

In detail

Vele EU-lidstaten verhoogden deze bescherming door het dekkingsbedrag van hun garantieregeling op te trekken en liepen hiermee vooruit op de besprekingen op EU-niveau die begin 2009 uitmondden in een nieuwe richtlijn. Deze richtlijn verplicht de lidstaten tot het instellen van een waarborg van minimum € 50.000, drempel die vanaf 1 januari 2011 op € 100.000 zal worden gebracht.Ook de Belgische autoriteiten hebben de nieuwe Europese regelgeving niet afgewacht en kondigden onmiddellijk na de verklaring van de ministers van Financiën van 7 oktober 2008 aan dat de garantie op € 100.000 werd gebracht. Deze beslissing werd in de wet ingeschreven door het koninklijk besluit van 14 november 2008 genomen in uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit.Andere aanpassingen van de regelgeving inzake depositobescherming liggen in het verschiet vermits de nieuwe Europese richtlijn eveneens enkele technische maatregelen bevat ter versteviging van de efficiëntie van de Europese garantiesystemen en derhalve van het vertrouwen van de deposanten in het bancair stelsel. Deze bijkomende maatregelen houden voornamelijk verband met de inkorting van de maximale termijn waarbinnen een depositogarantiesysteem moet overgaan tot de uitbetaling van de gewaarborgde som aan een deposant en met de verbetering van de voorlichting door de kredietinstellingen van hun cliënten inzake de bescherming van de bankproducten. Daarenboven gelast de nieuwe richtlijn de Europese Commissie met diverse onderzoeken naar een aantal maatregelen die de geloofwaardigheid en de transparante en grensoverschrijdende werking van de garantiesystemen van de Europese Unie verder moeten verbeteren.In zijn hoedanigheid van instelling van openbaar nut waarin de overheid en de betrokken financiële instellingen op paritaire basis zijn vertegenwoordigd, volgde het Beschermingsfonds deze evolutie met de grootste aandacht. Deze gebeurtenissen hadden immers een belangrijke impact op zijn werkzaamheden die erin bestaan om de problematiek van de depositogarantie te onderzoeken en uitleg en verduidelijking te verschaffen aan de overheden, financiële instellingen en deposanten.Het Beschermingsfonds ging daarnaast door met zijn andere operationele taken, die verband houden met de toetreding van instellingen waarbij de deposanten de bescherming genieten, de berekening en inning van hun financiële bijdragen, het beheer van zijn beschikbare liquiditeiten en de afhandeling van interventiedossiers overgenomen van zijn rechtsvoorgangers, enerzijds het Herdiscontering- en Waarborginstituut (HWI), beheerder van de vorige depositobeschermingsregeling en anderzijds het Interventiefonds van de beursvennootschappen (CIF), beheerder van de vorige beleggersbeschermingsregeling.De courante activiteit bracht in 2008 een resultaat teweeg van € 37,7 miljoen dat voornamelijk werd gevormd door de jaarlijkse bijdragen van kredietinstellingen en beursvennootschappen. Zoals vorige jaren werd dit bedrag integraal toegevoegd aan de Interventiereserve, die alle actiemiddelen van het Beschermingsfonds bevat. Deze Reserve nam dan ook toe van € 765 miljoen tot € 802,7 miljoen.
© copyright 2009 Bankshopper.be