Hospitalisatieverzekeringen schandalig duur

Persbericht van Test- Aankoop 

Voor de hospitalisatieverzekering bent u beter jong en gezond dan oud, ziek en … Brusselaar. Dat blijkt uit een studie die Test-Aankoop publiceert in het novembernummer van het tijdschrift Budget & Recht. Test-Aankoop vergelijkt met een analyse in 2005 en wijst erop dat de toestand er duidelijk op is achteruitgegaan: minder maatschappijen (dus minder concurrentie en minder keuzemogelijkheden voor de consument), spectaculair duurdere premies en soms een minder goede dekking door verhoging van de franchise. Test-Aankoop laakt het feit dat de consument, op het ogenblik dat hij een contract sluit, volgens sommige verzekeraars ook de ziektes moet aangeven waarvan hij het bestaan nog niet eens vermoedt! In 2007 werd de wet-Verwilghen goedgekeurd. Daarin wordt de stijging van de premies beperkt, maar de toepassing ervan laat op zich wachten. Test-Aankoop vreest dat de verzekeraars ondertussen gezwind hun premie zullen blijven optrekken. Tot slot stelt Test-Aankoop vast dat de contracten voor de hospitalisatieverzekering bij de ziekenfondsen vroeger goedkoper en minder goed waren dan die van de privéverzekeraars, maar dat de verschillen vandaag de dag veel kleiner zijn. Een van de beste contracten op de markt is er overigens een van een ziekenfonds.

Het nut van een hospitalisatieverzekering

De hospitalisatieverzekering is in. Veel consumenten vrezen immers een zware aderlating als ze in een ziekenhuis moeten worden opgenomen, zeker als ze een kamer voor hen alleen willen, en soms zelfs in een tweepersoonskamer. Gezien de torenhoge tarieven in sommige ziekenhuizen is die vrees gegrond. Het ziekenfonds betaalt immers niet alle kosten terug. Ten eerste zijn de beruchte ereloonsupplementen sowieso voor rekening van de patiënt, dus al wat hij méér betaalt dan volgens de barema's van het RIZIV. Sommige artsen die in een ziekenhuis werken, vooral in het Brusselse, vragen aan patiënten in een eenpersoonskamer maar liefst vijf keer het terugbetalingstarief van het RIZIV: de patiënt krijgt van het ziekenfonds dan het RIZIV-tarief terug, maar de rest (vier keer zoveel dus) moet hij zelf ophoesten … Ten tweede betaalt het ziekenfonds niet alle verzorging terug: Wie bv. een implantaat nodig heeft, moet dat soms volledig zelf bekostigen.

Bij het ziekenfonds of bij een privéverzekeraar

Men kan twee wegen uit voor een hospitalisatieverzekering: bij het ziekenfonds en bij een privéverzekeringsmaatschappij. Bij de Mutualités chrétiennes (Franstalige landsgedeelte) is een basisversie van die verzekering in de prijs begrepen, maar wie bijbetaalt, kan een uitgebreidere dekking krijgen. De andere ziekenfondsen bieden alleen die tweede formule. Vroeger waren de contracten van de ziekenfondsen doorgaans beduidend goedkoper dan die van de privéverzekeraars, maar hun dekking ging minder ver. Vandaag de dag zijn de verschillen veel kleiner.

Dekking: bestaande ziektes een netelige kwestie

Het is niet altijd eenvoudig om een hospitalisatieverzekering te sluiten. Wie reeds ziek is op het ogenblik dat hij op zoek gaat naar zo'n verzekering, zal wellicht nog een contract kunnen sluiten, maar de verzekeraar zal alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de aandoening uitsluiten. En vanaf de leeftijd van 74 jaar kan men bijna nergens nog een nieuw contract sluiten. Soms ligt de lat zelfs al op 64 jaar.

Zelfs ziektes aangeven waarvan u zelf nog niet op de hoogte bent!

De leeftijd is één aspect. Er is nog een andere klip die moet worden omzeild: die van de lijst met medische vragen, en eventueel die van het medisch onderzoek. Sinds de wet-Verwilghen in 2007 werd goedgekeurd, is een kandidaat-verzekeringsnemer volgens bepaalde verzekeraars verplicht om de symptomen aan te geven die reeds van vóór de ondertekening van het contract dateren, ook al was hij zich er toen nog niet van bewust! Dat is in strijd met de algemene verzekeringswet, die alleen stelt dat een kandidaat-verzekeringsnemer alle "hem bekende omstandigheden" nauwkeurig moet meedelen "die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar". Wanneer twee wetten elkaar duidelijk tegenspreken, moeten ze op z'n minst samen worden geïnterpreteerd en toegepast. Men kan een verzekeringsnemer niet verwijten iets dat hij niet wist, niet te hebben aangegeven. Een hospitalisatieverzekering bevat veelal nog allerlei andere uitsluitingen: esthetische chirurgie indien niet vereist ten gevolge van een ziekte of een ongeval, een vruchtbaarheidsbehandeling, soms een opname ten gevolge van de beoefening van bepaalde sporten, van een sterilisatie, van een inenting, van tandverzorging enz.

Torenhoge premies

Test-Aankoop stelt vast dat de premies spectaculair zijn gestegen in vergelijking met 2004, vooral voor senioren. Stijgingen met 50 %, 100 %, soms zelfs 200 % zijn de laatste jaren geen uitzondering meer. Sommige maatschappijen passen de truc toe om met een redelijke premie van start te gaan, maar die buitensporig op te trekken als de verzekerde eenmaal te oud is om nog van verzekeraar te veranderen. Sinds de wet-Verwilghen van 2007 is het verplicht om de premies te indexeren op basis van een of verschillende objectieve indexen. Maar we zijn inmiddels twee jaar verder en die indexen bestaan nog altijd niet. Die bewuste wet werd in juni 2009 overigens al aangepast: de verzekeraars mogen de premie sindsdien niet alleen indexeren, ze mogen ze ook optrekken als ze daarvoor de toestemming krijgen van de CBFA, de controlerende instantie in de verzekeringssector, en ze mogen ook de voorwaarden aanpassen. Test-Aankoop vindt dat “niet kunnen”.

16 hospitalisatiecontracten beoordeeld op basis van 47 criteria

Test-Aankoop nam 16 contracten voor hospitalisatieverzekering onder de loep, zowel van privéverzekeraars als van ziekenfondsen, op basis van 47 criteria, waaronder de maximumleeftijd bij aanvang, de maximale vergoeding, ereloonsupplementen voor artsen, zwangerschap en bevalling, ernstige ziekte, ambulante verzorging voor en na de opname … 4 contracten kunnen worden aanbevolen. Wat de premies betreft, halen de ziekenfondsen het nog altijd van de privéverzekeraars, ook al zal een wetsontwerp hierin wat verandering brengen in de toekomst.

Test-Aankoop blijft bij zijn eisen

In maart 2009 startte Test-Aankoop een petitie met zijn eisen. In enkele dagen werden 43 000 handtekeningen verzameld. Deze petitie werd bezorgd aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op het moment dat de aanpassing van de Wet-Verwilghen werd besproken in het Parlement. Helaas werd niet ingegaan op de bekommernissen, maar de consumentenorganisatie versaagt niet! De belangrijkste eisen blijven: 1. De huidige regeling inzake reeds bestaande ziektes moet worden herzien; 2. Het deel van de premie dat dient voor als men ouder is, moet aan de verzekerde toebehoren; 3. De verzekeraar moet verplicht worden om de werknemer met een collectief contract er bij zijn pensionering op te wijzen dat hij dat contract op individuele basis kan voortzetten en de betrokkene moet voldoende tijd hebben om daarover te beslissen (3 maanden).

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be