Hoe veilig is uw tak 21- spaarverzekering?

In detail

Een verzekeringsonderneming moet bijzondere verplichtingen naleven. Zo mag een verzekeringsonderneming het geld dat ze in het kader van een tak 21-contract ontvangt niet om het even hoe beleggen: de investeringsregels zijn namelijk heel strikt.

Elke verzekeraar moet – volgens de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen – er verplicht voor zorgen dat de dekkingswaarden altijd minstens evenveel bedragen als de verplichtingen die hij heeft ten opzichte van zijn klanten. De dekkingswaarden of de totale waarde van de tak 21 beleggingsportefeuille bestaan meestal uit financiële activa zoals vastgoed, obligaties, aandelen, cash.

Bovenop deze beleggingsportefeuille ter dekking van deze verplichtingen is er een bijkomende wettelijke verplichting om een kapitaalsbuffer of solvabiliteitsmarge van van 4% bovenop de dekkingswaarden te voorzien. In meer concrete cijfers wil dit zeggen van elke verzekeringsmaatschappij voor elke 100 euro die de klant stort (netto premie) in een tak 21 product er 4 euro extra kapitaalbuffer verplicht moet worden aangehouden.

Naast de interne controles die de verzekeraars zelf uitvoeren op de dekkingswaarden en de kapitaalsbuffers ,voert ook het FSMA – de autoriteit voor Financiële diensten en Markten – regelmatig controles uit. Zo moeten de verzekeraars minstens om de 3 maanden rapporteren aan de FSMA over de toereikendheid van de dekkingswaarden en de kapitaalbuffers. Zodra deze onder de wettelijke limieten zouden dalen verplicht de FSMA de verzekeraar om onmiddellijk maatregelen te treffen of zelfs te herkapitaliseren.

De FSMA ziet ook toe op de rentabiliteit van de verzekeringsondernemingen als geheel én per afzonderlijke productgroep. Dat betekent dat de FSMA kan ingrijpen van zodra er iets fout gaat met het beleid van de verzekeraar, waardoor hij structureel verliezen zou boeken in een bepaalde productgroep en hierdoor de solvabiliteitsmarge in gevaar zou brengen.

Hét kenmerk van een tak 21 levensverzekering met gewaarborgd rendement is dat de verzekeringsnemer zijn geld belegt aan een gewaarborgde rentevoet. Bij onderschrijving van een tak 21 levensverzekering geniet de verzekeringsnemer een bepaalde rentevoet per gedane storting en die is volledig gewaarborgd (opmerking: voor de meeste tak 21 beleggingsverzekeringen is de gewaarborgde rentevoet beperkt tot 8 jaar). Kennen we dus een minder goed jaar dan is elke klant toch zeker dat hij de vaste rentevoet van zijn contract behoudt! Deze zekerheden worden bereikt door een zeer voorzichtige beleggingspolitiek waarvan veiligheid, spreiding en liquiditeit de hoofdkenmerken zijn.

Sinds de financiële crisis is de aandacht voor de bescherming van de tegoeden van de spaarder enorm toegenomen. Om het vertrouwen in het financiële stelsel te herstellen én om de bescherming van de spaarder te versterken, nam de Belgische overheid een aantal maatregelen. Bij K.B. van 14 november 2008 werd beslist om de bescherming van (spaar)rekeningen en sommige andere bancaire producten (o.a. obligaties, kasbons, …) van 20.000 EUR naar 100.000 EUR te verhogen (Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten) en tevens ook over te gaan tot een uitbreiding van de bescherming van de levensverzekeringen tak 21 (Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen).

Concreet betekent dit dat de Belgische verzekeringsmaatschappijen verplicht moesten toetreden tot het Bijzonder Beschermingsfonds en dat bijgevolg, vanaf 2011, ook tak 21 levensverzekeringen beschermd zijn. Bovenop de bescherming van bancaire producten, is dus per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij een extra schijf van 100.000 EUR beschermd.

Voor meer gedetailleerde informatie over de beginselen, voorwaarden en regels inzake de tegemoetkomingen en over de verzekeringsondernemingen die tot het Bijzonder Beschermingsfonds zijn toegetreden, verwijzen wij naar de website van het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito's en Levensverzekeringen (www.bijzonderbeschermingsfonds.be).