Hoe stevig is de buffer van het beschermingsfonds voor deposito’s van België?

In detail

De middelen van de interventiereserve van het beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten van België belopen aan het einde van het jaar 2011 € 872,2 miljoen. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde jaarrekening. Rekening houdend met de bijdragen die banken en beursvennootschappen sinds 2008 in de interventiereserve van het Bijzonder Fonds hebben gestort voor een bedrag van € 965,- miljoen, beloopt het totaal van de bij de twee fondsen gereserveerde middelen € 1 837,2 miljoen eind 2011. Het bestaan van dergelijke ex ante reserves is algemeen gangbaar in de EU-lidstaten. Deze prefinanciering zal – als dit nodig mocht blijken – worden aangevuld met door de Belgische Schatkist voorgeschoten middelen, zodat de aanspraken die deposanten en beleggers conform de wettelijke voorwaarden kunnen maken op een tegemoetkoming krachtens de Belgische beschermingsregelingen, steeds gehonoreerd kunnen worden.

De Europese Commissie schat dat in ons land zowat 95 procent van alle deposito's die voor de bescherming in aanmerking komen, volledig gedekt zijn door de waarborg tot 100.000 euro. Een bikkelharde garantie, maar desondanks zijn spaarders voorzichtiger geworden en heeft ratingshopping aan belang gewonnen bij de keuze van een bank. Behalve het rendement is ook de gezondheid van de bank een belangrijk criterium geworden voor spaarders. Onze website speelt daarop in door in het spaarklassement voor spaarrekeningen, kasbons en termijnrekeningen steeds de rating van de banken te vermelden.