Gebruikers van betalingsdiensten worden beter beschermd.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen als gevolg van de nieuwe wet ?

Krachtens de wet moeten de banken (maar ook de overige instellingen die betalingsdiensten aanbieden) zorgen voor meer transparantie op het gebied van de contractbepalingen, gebruiksvoorwaarden en (precontractuele, specifieke en periodieke) informatie in verband met betalingsdiensten (vooral wat de uitgevoerde verrichtingen en aangerekende kosten betreft).

1. Bankdomiciliëringen

De grootste wijziging heeft betrekking op bankdomiciliëringen en vooral dan het recht op terugbetaling. Onder strikte voorwaarden kan een consument inderdaad tot acht weken na debitering vragen dat een via domiciliëring betaald bedrag wordt terugbetaald. Die bepaling geldt zowel voor de nieuwe Europese domiciliëring als voor de huidige nationale domiciliëring (DOM’80). Terugbetaling betekent echter niet dat er wordt geraakt aan het bestaan noch aan de gevolgen van een schuldvordering, aangezien die niet vervalt.

2. Overschrijvingen

Bovendien staat in de wet dat de banken Belgische overschrijvingen zullen moeten verwerken zodra ze die binnenkrijgen, zoals bepaald in de voorwaarden van elke bank. Daarbij wordt alleen met bankwerkdagen rekening gehouden. Een overschrijving wordt nog in de loop van de dag uitgevoerd, als zowel de opdrachtgever als de begunstigde een rekening bij dezelfde bank in België hebben. Hebben zij een rekening bij twee verschillende Belgische banken, dan is de uitvoeringstermijn gelijk aan één bankwerkdag. Voor een overschrijving op papier worden de termijnen verlengd met één bankwerkdag. Al naargelang het geval moeten internationale overschrijvingen in de Europese Unie binnen een termijn van drie tot vier bankwerkdagen worden uitgevoerd.

3. Kosten

In de regel moet het volledige betalingsbedrag aan de begunstigde worden betaald. De betaler en de begunstigde nemen de kosten ten laste die hun respectieve betalingsdienstaanbieders eventueel aanrekenen. Het principe van kostenverdeling is belangrijk vooral bij grensoverschrijdende betalingen in de Europese Unie.

Belgische reglementering

In België bestaan er reeds verscheidene wetten die de betalingen regelen en de Belgische consument is reeds goed beschermd. In haar rapport van september 2009 inzake de financiële diensten wees Europees Commissaris voor consumentenzaken Meglena Kuneva erop dat de graad van transparantie van de Belgische tariferingsregels reeds ver boven het Europese gemiddelde ligt. Wat de kosten betreft, behoort ons land daarenboven tot de groep van de drie goedkoopste landen in de Europese Unie en is België het op één na goedkoopste land in de eurozone.

Aanvullende informatie

Het hoofddoel van de Europese Richtlijn betreffende betalingsdiensten (PSD, Payment Services Directive) is een geharmoniseerde regelgeving die overal in de Europese Economische Ruimte (EER) geldt en onontbeerlijk is voor de totstandkoming van een gemeenschappelijk eurobetalingsgebied (SEPA, Single Euro Payments Area). Deze Richtlijn bevat een coherent pakket van regels van toepassing op betalingsdiensten. De EER bestaat uit de 27 lidstaten van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Doel van SEPA is het voor bedrijven, openbare besturen en particulieren mogelijk te maken om in Europa, in elk land en tussen de landen onderling, op dezelfde manier en even makkelijk en veilig te betalen als thans het geval is binnen de grenzen van één land.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be