Citibank Belgium en Deminor bereiken akkoord voor Lehman Brothers obligaties

In detail 

Citibank Belgium en Deminor hebben vandaag aangekondigd dat ze een akkoord hebben bereikt dat een oplossing biedt aan de Citibank Belgium klanten die ingeschreven hebben op obligaties uitgegeven en gegarandeerd door Lehman Brothers en verdeeld door Citibank Belgium, en dit in het kader van een algemene dading. Het aanbod tot dading omvat, onder bepaalde voorwaarden, de betaling in contanten van 65% van de nominale waarde van de Lehman Brothers Obligaties waarop de klanten van Citibank Belgium via Citibank Belgium hebben ingeschreven. Bovendien krijgen de klanten de mogelijkheid om het bedrag van de contante betaling te plaatsen op een geblokkeerde vaste termijnrekening op 3 jaar met automatische kapitalisatie van interesten bij Citibank Belgium, die een bruto interest op jaarbasis van 5,3% zal opbrengen. Dit aanbod tot dading voorziet ook in een algemene afstand van vorderingen tegen onder meer Citibank Belgium en een overdracht van de Lehman Brothers Obligaties aan Citibank Belgium of een verbonden onderneming. Het aanbod tot dading staat open voor aanvaarding vanaf 7 januari 2010 en blijft geldig tot 18 februari 2010 om 17u en zal aan alle klanten die in aanmerking komen meegedeeld worden per persoonlijke brief.

Erik Bomans, Deminor: “De onmiddellijke betaling van 65% en het bijkomende recht om het bedrag te plaatsen op een termijnrekening op 3 jaar met een bruto interest op jaarbasis van 5,3% komt neer op een bruto recuperatie (zonder rekening te houden met de roerende voorheffing) van meer dan 75% van de totale belegging over 3 jaar. Deminor is van oordeel dat het akkoord bereikt met Citibank Belgium een billijke dading aanbiedt aan de Citibank Belgium klanten die op Lehman Brothers Obligaties hebben ingeschreven. Deminor beveelt haar klanten dan ook aan om het te aanvaarden.”

Guy Roosen, lid van Citibank Belgium’s raad van bestuur, verklaart : “De belangen van onze klanten zijn altijd de hoofdbekommernis geweest voor Citibank Belgium. Het is nu duidelijk dat de faillissementsprocedures van Lehman Brothers lang en ingewikkeld zullen zijn. Daarom heeft Citibank Belgium gezocht naar mogelijkheden om haar klanten verder te steunen. Wij hebben lange maar constructieve discussies gehad met Deminor, wat geleid heeft tot het aanbod tot dading van vandaag.“

Minister Vincent Van Quickenborne heeft zich vanaf het begin voorstander getoond van een minnelijke schikking voor alle klanten van Citibank Belgium die op Lehman Brothers obligaties hebben ingeschreven om zo een lange en onzekere gerechtelijke procedure te vermijden. Hij heeft er toe bijgedragen dat Citibank Belgium alternatieve oplossingen heeft overwogen en zo met Deminor tot dit akkoord is gekomen.

Sinds de nooit eerder geziene en onverwachte val van Lehman Brothers in september 2008, heeft Citibank Belgium verschillende stappen ondernomen om haar klanten te steunen. Citibank Belgium gaf haar klanten op tijd en stond informatie omtrent het verloop van de insolventieprocedures van Lehman Brothers en bood haar klanten oplossingen in die uitzonderlijke gevallen waarin haar beleid en procedures niet volgens de hoogste normen waren gevolgd. Meer recent heeft Citibank Belgium ook op eigen kosten en voor rekening van haar klanten aangifte van schuldvorderingen gedaan in de insolventieprocedure van Lehman Brothers in de Verenigde Staten.

Vandaag stellen Citibank Belgium en Deminor een oplossing voor waar alle betrokken partijen baat bij hebben. Die oplossing heeft tot doel om voor de Citibank Belgium klanten in België de onzekerheid weg te nemen die langdurige en complexe juridische procedures met zich meebrengen.

José de Peñaranda, CEO van Citibank Belgium: “Onze klanten hebben gedurende die moeilijke periode heel veel begrip en geduld getoond en wij willen hen hiervoor oprecht bedanken. Wij willen ook onze dank betuigen aan onze medewerkers en onze zelfstandige agenten voor hun steun en toewijding ten opzichte van onze bank.”

Deminor vertegenwoordigt een groep van meer dan 500 klanten die op Lehman Brothers Obligaties hebben ingeschreven door bemiddeling van Citibank Belgium. Sinds september 2008 stond Deminor in de frontlinie om beleggers te vertegenwoordigen in het kader van hun inschrijving op Lehman Brothers Obligaties. In mei 2009 startte Deminor, met de steun van advocatenkantoor Monardd’Hulst, een rechtszaak voor de Rechtbank van Koophandel van Brussel.

Erik Bomans, Deminor: “Voor ons is het belangrijk vast te stellen dat Citibank Belgium blijk gaf van een echte bekommernis voor de moeilijke financiële situatie van haar klanten die op Lehman Brothers Obligaties hebben ingeschreven en dat ze bereid was om een bevredigende oplossing te zoeken voor deze klanten. Wij zijn verheugd met het akkoord dat wij bereikt hebben met Citibank Belgium om aan haar klanten een aanbod tot dading te doen, dat gunstig is in vergelijking met de vergoeding die in gelijkaardige gevallen is aangeboden”.

Alle in aanmerking komende Citibank Belgium klanten die Lehman Brothers Obligaties aanhouden worden binnenkort ingelicht over de manier waarop ze van dit aanbod tot dading kunnen genieten.

©Bankshopper.be