Brandverzekering: De optie diefstalverzekering

In welke omstandigheden zijn diefstal of poging tot diefstal gedekt? 

De verzekeraars verlenen dekking tegen diefstal of een poging daartoe in de volgende omstandigheden: • inbraak, • inklimming; • gebruik van valse sleutels; • gebruik van gestolen of verloren sleutels; • heimelijke binnendringing; • binnendringing met de medeplichtigheid van een persoon die bevoegd is om het pand te betreden, voor zover de feiten gerechtelijk vastgesteld zijn. De verzekeraars sluiten doorgaans diefstal uit wanneer die gepleegd wordt met de medeplichtigheid van bloedverwanten in opgaande of afdalende lijn, hun echtgenoten of de echtgenoot van de verzekerde; • diefstal met geweld of bedreiging van de verzekerde persoon. 

Wat dekt de diefstalverzekering?  

De diefstalverzekering heeft tot doel de verzekerde financieel te vergoeden voor schade die hij lijdt door de verdwijning, de vernieling of de beschadiging van de inhoud van de woning als gevolg van diefstal of een poging daartoe. Ze waarborgt de vergoeding van het werkelijke verlies, d.w.z. tegen de werkelijke waarde op het ogenblik van de diefstal. De werkelijke waarde komt overeen met de nieuwwaarde na aftrek van de slijtage.

Welke verliezen zijn niet of niet altijd door de diefstalverzekering gedekt?  

Diefstalverzekeringen dekken niet altijd: • de diefstal van huisdieren; • de diefstal van delen van gebouwen die gedemonteerd of losgemaakt moeten worden, vaak met behulp van gereedschap (glas-in-loodramen, schouwen, trappen, .). Diefstalverzekeringen dekken niet: • de gewone verdwijning van voorwerpen; • de diefstal van motorrijtuigen en hun aanhangwagens uit een garage, wanneer die een cilinderinhoud van meer dan 49cc hebben; • de diefstal van voorwerpen die zich buiten de woning bevinden, behalve in sommige gevallen de tuinmeubelen. 

Wie is tegen diefstal verzekerd? 

Voor een schadevergoeding in geval van diefstal komen, voor zover de goederen zich bevinden in de door de diefstalverzekering gedekte woning, in aanmerking: • de verzekeringsnemer die de diefstalverzekering gesloten heeft, alsook zijn of haar echtgenoot; • alle personen die in de door de diefstalverzekering gedekte woning wonen; • het huispersoneel; • de werknemers of vennoten van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functie.

Aan welke algemene voorwaarden moet voldaan zijn om aanspraak te kunnen maken op de diefstaldekking? 

De dekking van een woningdiefstalverzekering wordt doorgaans verleend onder de volgende voorwaarden: • de woning moet regelmatig bewoond zijn. Meestal staat de verzekeraar toe dat de woning negentig nachten per jaar niet bewoond is; • de bewoners dienen enkele minimale preventiemaatregelen in acht te nemen: de deuren die toegang bieden tot de woning, moeten minstens uitgerust zijn met een cilinderslot. Bij afwezigheid moeten alle toegangsdeuren op slot zijn en moeten alle vensters gesloten zijn (op slot indien mogelijk). In sommige gevallen (hoge verzekerde bedragen) zal de verzekeraar de woning inspecteren en eventueel aanvullende preventiemaatregelen vragen (bijvoorbeeld alarmsysteem). Er zij opgemerkt dat de beveiliging van de woning door de installatie van een automatisch inbraakdetectiesysteem (alarmsysteem) doorgaans recht geeft op een premiekorting voor de diefstalverzekering. De verzekeraars vragen evenwel dat de installateur over een INCERT-certificatie beschikt en een INCERT-conformiteitsattest afgeeft. Zie website www.incert.be

Welke zijn de vergoedingsgrenzen van de verzekering in geval van diefstal?  

De diefstalverzekeringen stellen voor de inhoud bepaalde de vergoedingsgrenzen vast. Die komen overeen met maximumbedragen voor de schadevergoeding die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden van het diefstalverzekeringscontract. Die maximumbedragen worden meestal bepaald: • voor elk voorwerp, ongeacht hetwelk; • voor alle juwelen samen; • voor waarden (cash, cheques, mandaten, …); • voor de inhoud van kelders, zolders, garages van een gebouw dat de verzekerde gedeeltelijk betrekt (flatgebouw); • voor de inhoud van bijgebouwen die losstaan van de woning; • voor alle goederen samen die tijdelijk opgeslagen zijn op een andere plaats dan de verzekerde woning; • voor sommige voorwerpen die zich buiten een constructie bevinden (bijvoorbeeld tuinmeubelen) wanneer die door de diefstalverzekering gedekt zijn. 

Wat moet u doen als u het slachtoffer van een diefstal bent? 

Wanneer u het slachtoffer bent van een diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme, moet u: • binnen 24 uur een klacht indienen bij de politie, • het schadegeval aangeven met vermelding van het nummer van het door de politie opgemaakte proces-verbaal, • de nodige maatregelen nemen om onmiddellijk verzet aan te tekenen in verband met cheques, bankkaarten en kredietkaarten die gestolen zouden zijn.

Meer info

De website van Assuralia

Bron

Website Assuralia

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be