BNP Paribas Fortis Funding geeft obligaties op 6 jaar uit in Noorse kroon

Enkele kenmerken

Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding(LU) en gewaarborgd door Fortis Bank NV. Door in te tekenen, leent u geld aan de emittent die zich verbindt tot terugbetaling op de eindvervaldag. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant, loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de eindvervaldag. De uitgite gebeurt in Noorse kroon (NOK), wat een wisselrisico inhoudt wanneer de bedragen in NOK omgezet worden naar EUR.  De looptijd bedraagt 6jaar, en er is een jaarlijkse coupon van 4% bruto, in Noorse kroon voorzien. Op basis van de uitgifteprijs van 101,625% bedraagt het actuarieel rendement in NOK 3,693% (bruto).

Noorwegen profiteert van een onbetwistbare troef: zijn bodemrijkdom. De uitvoer van olie en gas krikt de economische groei op, zorgt voor een mooie terugkerende inkomstenbron en een overschot op de lopende rekening. Het gros van deze inkomsten gaat naar het Noorse pensioen- fonds. Deze budgettaire discipline zorgt ervoor dat Noorwegen goed voorbereid is op de stijgende vergrijzingskosten. 

De maximale flexibiliteit op zowel monetair als fiscaal vlak zorgde er samen met de olie- en gasinkomsten voor dat de recessie in Noorwegen zeer mild was. De regering ondersteunde de economie door fors te investeren in infrastructuurwerken, milieuvriendelijke technologie en gezondheidszorg.

Toen duidelijk werd dat de crisis in de eurozone een impact dreigde te hebben op de Noorse economie, heeft de Noorse centrale bank niet geaarzeld om in december 2011 de rente een eerste keer te verlagen met 0,50%. Op 14 maart jongstleden volgde een extra verlaging met 25 basispunten, om haar richttarief op 1,50% te brengen.

Aangezien de fundamenten van de Noorse economie nog steeds stevig zijn, illustreert deze snelle en krachtige reactie andermaal de vastberadenheid van de monetaire autoriteiten om elk risico op een groeivertraging de kop in te drukken. Dit zou, samen met de hoge olieprijzen, in het voordeel moeten blijven spelen van de NOK, en daarom een plaats verdienen in een goed gespreide obligatieportefeuille. (Bron: BNP Paribas Fortis)

Op 3 augustus 2012, was 1 EUR 7,3092 NOK waard. Om een coupure van 10.000 NOK te verkrijgen aan deze koers, zou u 1.368,14 EUR moeten betalen (vóór kosten). Als de euro op de eindvervaldag 10% in waarde stijgt ten opzichte van de Noorse kroon (naar 8,1213 NOK voor 1 EUR), krijgt u slechts 1231,32 EUR voor uw coupure van 10.000 NOK. De waarde van uw kapitaal in euro zal dus gedaald zijn met 10%. Omgekeerd zult u 1504,95 EUR ontvangen voor uw coupure van 10.000 NOK als de waarde van de euro met 10% afneemt ten opzichte van de NOK (naar 6,6447 NOK voor 1 EUR). Op die manier zult u een meerwaarde van 10% op de munt behaald hebben.

Op grond van de nieuwe fiscale wetgeving van kracht vanaf 1 januari 2012, zijn de inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussen- komst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon, onderworpen aan de roerende voorhefing (RV) van 21%. Natuurlijke personen die roerende inkomsten ontvangen voor een bedrag dat 20.020 EUR overschrijdt (voor het inkomstenjaar 2012), zijn daarenboven voortaan een ’bijkomende heffing op roerende inkomsten’ van 4% verschuldigd op het hogere gedeelte. Als de bijkomende heffing aan de bron ingehouden wordt op hun roerende inkomsten, zijn de roerende voorheffing en de bijkomende heffing in hoofde van de particuliere beleggers bevrijdend. Als daarentegen de bijkomende heffing niet aan de bron ingehouden wordt, is de roerende voorheffing niet bevrijdend, en moet de particuliere belegger zijn beleggingsinkomsten aangeven in de aangifte in de Personenbelasting. De modaliteiten betreffende de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing werden nog niet volledig bepaald door de Belgische fiscale administratie. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.