BNP Paribas Fortis Funding geeft obligaties op 6 jaar uit in Canadese dollar

Enkele kenmerken

Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding(LU) en gewaarborgd door Fortis Bank NV. Door in te tekenen, leent u het geld aan de emittent die zich verbindt tot de terugbetaling ervan op de eindvervaldag. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant, loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen op de eindvervaldag. De uitgifte gebeurt  in Canadese dollar (CAD), wat een wisselrisico inhoudt bij de omzetting van de bedragen van CAD naar EUR. De looptijd bedraagt 6 jaar en er is een jaarlijkse coupon van 4% bruto,in CAD voorzien.Op basis van de uitgifte prijs van 101,875% bedraagt het actuarieel rendement in CAD 3,646% (bruto).

Dankzij de strikte budgettaire discipline, de sterke financiële sector en de aanwezigheid van grondstoffen (hoofdzakelijk olie) wordt Canada vaak gezien als een ‘veilige haven’. De praktijk leert echter dat de CAD vrij volatiel kan zijn in functie van de grondstoffenprijzen en risicoaversie. Bovendien gaat 75% van de Canadese export naar de VS, waardoor de Canadese economie noodgedwongen sterk gelinkt is aan de Amerikaanse. De CAD kan door de betere fundamenten een alternatief zijn voor de USD, maar tegelijkertijd is het stijgingspotentieel beperkt door de eenzijdig georiënteerde exportmarkt.

De Canadezen zijn zich hiervan bewust en proberen hun export meer te diversifiëren richting Europa en Azië (China in het bijzonder) door vrijhandelsakkoorden te onderhandelen. Dit is echter een proces van lange duur en zal op korte termijn weinig effect hebben op de CAD. Dat belet niet dat de Canadese regering en centrale bank een daling van de CAD (zeker t.o.v. de USD) met open armen zouden ontvangen. Door de forse appreciatie van de CAD boeten Canadese exportbedrijven immers in aan competitiviteit op de wereldmarkt.

De Canadese centrale bank zou zijn soepele monetaire beleid tijdens de komende kwartalen moeten verder zetten. De inflatie is immers onder controle en de economische vooruitzichten zijn te onzeker. (Bron: BNP Paribas Fortis)

Op 5 juni 2012, was 1 EUR 1,298 CAD waard.

Om een coupure van 2.000 CAD te verkrijgen aan deze koers, zou u 1.540,83 EUR moeten betalen (vóór kosten). Als de euro op de eindvervaldag 10% in waarde stijgt ten opzichte van de Canadese dollar (naar 1,4422 CAD voor 1 EUR), krijgt u slechts 1.386,75 EUR voor uw coupure van 2.000 CAD. De waarde van uw kapitaal in euro zal dus gedaald zijn met 10%.

Omgekeerd zult u 1.694, 91 EUR ontvangen voor uw coupure van 2.000 CAD als de waarde van de euro met 10% afneemt ten opzichte van de CAD (naar 1,18 CAD voor 1 EUR). Op die manier zult u een meerwaarde van 10% op de munt behaald hebben.

Op grond van de nieuwe fiscale wetgeving van kracht vanaf 1 januari 2012, zijn de inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussen- komst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon, onderworpen aan de roerende voorhefing (RV) van 21%. Natuurlijke personen die roerende inkomsten ontvangen voor een bedrag dat 20.020 EUR overschrijdt (voor het inkomstenjaar 2012), zijn daarenboven voortaan een ’bijkomende heffing op roerende inkomsten’ van 4% verschuldigd op het hogere gedeelte. Als de bijkomende heffing aan de bron ingehouden wordt op hun roerende inkomsten, zijn de roerende voorheffing en de bijkomende heffing in hoofde van de particuliere beleggers bevrijdend. Als daarentegen de bijkomende heffing niet aan de bron ingehouden wordt, is de roerende voorheffing niet bevrijdend, en moet de particuliere belegger zijn beleggingsinkomsten aangeven in de aangifte in de Personenbelasting. De modaliteiten betreffende de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing werden nog niet volledig bepaald door de Belgische fiscale administratie. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.