BNP Paribas Fortis Funding geeft obligaties op 6 jaar uit in Australische dollar

Enkele kenmerken

Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door Fortis Bank NV. Door in te tekenen, leent u het geld aan de emittent die zich verbindt tot de terugbetaling ervan op de eindvervaldag. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant, loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen op de eindvervaldag. De uitgifte gebeurt in Australische dollar (AUD), wat een wisselrisico inhoudt bij de omzetting van de bedragen van AUD naar EUR. De looptijd bedraagt 6 jaar en er is een jaarlijkse coupon van 6% bruto, in AUD voorzien. Op basis van de uitgifteprijs van 101,875% bedraagt het actuarieel rendement in AUD 5,623% (bruto).

De rijkdom aan grondstoffen die in de bodem aanwezig zijn, is een onmiskenbare troef die de Australische economie via de exportsector de komende jaren nog een mooie inkomstenstroom zal opleveren. Op die manier kon ze voordeel halen uit de sterke vooruitgang van groeimarkten als China en India. Toch kan er op korte termijn een vertraging komen van de vraag vanuit deze groeilanden.

Vorig jaar groeide de Australische economie met zo’n 2% ondanks een negatieve groei in het eerste kwartaal na de zware overstromingen in Queensland die het land teisterden. Australië dankt de sterke economische groei ook aan het zeer soepele monetaire en fiscale beleid. De centrale bank voert een flexibel rentebeleid om de invloed van de conjunctuur zo veel mogelijk op te vangen. Op 5 juni jongstleden werd het centrale richttarief voor de vierde keer verlaagd, tot 3,50%. Ook de regering deed haar duit in het zakje via omvangrijke fiscale inspanningen op het vlak van onderwijs, infrastructuurwerken en milieu-investeringen.

Ondanks de mooie economische langetermijnvooruitzichten en het rentevoordeel t.o.v. Europa en de Verenigde Staten, zit al veel van het goede nieuws in de koers. De Australische munt verdient een plaats in een goed gespreide obligatieportefeuille. Toch zou het voorzichtig zijn de positie in AUD niet te groot te laten worden, gezien de appreciatie van de munt tijdens de afgelopen jaren. (Bron: BNP Paribas Fortis)

Op 5 juni 2012, was 1 EUR 1,2749 AUD waard.

Om een coupure van 2.000 AUD te verkrijgen aan deze koers, zou u 1.568,75 EUR moeten betalen (vóór kosten). Als de euro op de eindvervaldag 10% in waarde stijgt ten opzichte van de Australische dollar (naar 1,4166 AUD voor 1 EUR), krijgt u slechts 1.411,83 EUR voor uw coupure van 2.000 AUD. De waarde van uw kapitaal in euro zal dus gedaald zijn met 10%.

Omgekeerd zult u 1.725,63 EUR ontvangen voor uw coupure van 2.000 AUD als de waarde van de euro met 10% afneemt ten opzichte van de AUD (naar 1,159 AUD voor 1 EUR). Op die manier zult u een meerwaarde van 10% op de munt behaald hebben.

Op grond van de nieuwe fiscale wetgeving van kracht vanaf 1 januari 2012, zijn de inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussen- komst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon, onderworpen aan de roerende voorhefing (RV) van 21%. Natuurlijke personen die roerende inkomsten ontvangen voor een bedrag dat 20.020 EUR overschrijdt (voor het inkomstenjaar 2012), zijn daarenboven voortaan een ’bijkomende heffing op roerende inkomsten’ van 4% verschuldigd op het hogere gedeelte. Als de bijkomende heffing aan de bron ingehouden wordt op hun roerende inkomsten, zijn de roerende voorheffing en de bijkomende heffing in hoofde van de particuliere beleggers bevrijdend. Als daarentegen de bijkomende heffing niet aan de bron ingehouden wordt, is de roerende voorheffing niet bevrijdend, en moet de particuliere belegger zijn beleggingsinkomsten aangeven in de aangifte in de Personenbelasting. De modaliteiten betreffende de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing werden nog niet volledig bepaald door de Belgische fiscale administratie. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.