Belfius lanceert obligatie met looptijd van minimaal 5 tot maximaal 7 jaar

In detail

De obligatie biedt u jaarlijkse vooraf gekende coupons. Deze belegging heeft een maximale looptijd van 7 jaar (vanaf 05-10-2012) en loopt tot 05-10-2019, maar kan vervroegd terugbetaald worden op initiatief van de emittent na 5 of 6 jaar. Bruto actuarieel rendement op (eind)vervaldag :

  • Terugbetaling na 5 jaar (05-10-2017): 3,14 %
  • Terugbetaling na 6 jaar (05-10-2018): 3,16 %
  • Terugbetaling na 7 jaar (05-10-2019): 3,17 %

Deze rendementen houden rekening met de uitgifteprijs van 100,50% en zijn berekend vóór roerende voorheffing. Op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling hebt u recht op de volledige terugbetaling (vóór kosten) van het belegde kapitaal, behalve in geval van faillissement of gebrek van betaling van de emittent en van de garant.

  • Emittent: Belfius Funding NV
  • Garant: Belfius Bank
  • Looptijd: van 05-10-2012 tot 05-10-2019.
  • Uitgifteprijs: 100,50 %
  • Coupures: 1 000 EUR
  • Coupons: brutocoupons van 3,25 % op jaarbasis

Deze obligaties zijn onderworpen aan het Belgisch recht maar kunnen niet worden beschouwd als een deposito en worden bijgevolg niet beschermd in het kader van de Belgische depositobeschermingsregeling.

Het tarief van 21 % en de eventuele verhoging met 4 % bijkomende heffing op de roerende inkomsten geldt voor alle toekenningen of betaalbaarstellingen vanaf 1 januari 2012. Voor belastingplichtigen met inkomsten uit beleggingen (interesten en dividenden) van meer dan 20 020 EUR, zal een bijkomende heffing op de inkomsten uit beleggingen van 4 % worden geheven op het gedeelte boven 20 020 EUR (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2012). Deze inkomsten moeten worden aangegeven in de aangifte personenbelasting, tenzij de belastingplichtige heeft gekozen voor inhouding aan de bron van 4 % bijkomende heffing over de totaliteit van het uitgekeerde inkomen.