Belfius lanceert nieuwe vastrentende obligatie in Noorse kroon op 6 jaar

Enkele kenmerken

De obligatie DFN NOK 5,00 % 2012-2018 biedt u een jaarlijkse coupon in NOK van 5,00 % (vóór inhouding van roerende voorheffing). Op de eindvervaldag hebt u recht op de volledige terugbetaling van het belegde kapitaal in NOK , behalve in geval van faillissement of gebrek van betaling van de emittent en van de garant. Als u op de vervaldag niet opnieuw wil beleggen in NOK maar uw kapitaal wil omzetten in euro, kan dat bedrag in euro lager of hoger zijn dan uw aanvankelijk belegde kapitaal door het wisselkoersrisico. Dit risico speelt ook wanneer u de jaarlijkse coupons zou omzetten in euro en houdt in dat het bedrag van deze coupon na een omzetting in euro, van jaar tot jaar kan verschillen.

  • Inschrijvingsperiode: van 02-05-2012 tot en met 08-06-2012
  • Emittent: Dexia Funding Netherlands NV
  • Garant: Belfius Bank
  • Looptijd: van 15-06-2012 tot 15-06-2018
  • Uitgifteprijs: 101,50 %
  • Coupures van 10 000 NOK
  • Coupons: 5,00 % in NOK
  • Bruto actuarieel rendement: 4,71 % in NOK

Het tarief van 21 % en de eventuele verhoging met 4 % bijkomende heffing op de roerende inkomsten geldt voor alle toekenningen of betaalbaarstellingen vanaf 1 januari 2012. Voor belastingplichtigen met inkomsten uit beleggingen (interesten en dividenden) van meer dan 20.020 EUR, zal een bijkomende heffing op de inkomsten uit beleggingen van 4 % worden geheven op het gedeelte boven 20.020 EUR (geïndexeerd bedrag voor de belastbare periode 2012). De heffing wordt vastgesteld en ingevorderd volgens verschillende modaliteiten, meer bepaald in functie van de keuze van de belastingplichtige om de schuldenaar van de inkomsten toestemming te geven om de 4 % bijzondere heffing in te houden waardoor die inkomsten niet worden medegedeeld aan het centraal aanspreekpunt.