AXA verdeelt een nieuw beleggingsproduct

AXA stelt optinote new zealand 2 – AXA Belgium Finance (NL) voor, een obligatie in Nieuw-Zeelandse dollar (NZD).

Als u in optinote new zealand 2 belegt, heeft u gedurende zes jaar recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4%. Deze coupon wordt uitbetaald in Nieuw-Zeelandse dollar. Op de eindvervaldag komt dit overeen met een bruto actuarieel rendement van 3,68% in Nieuw-Zeelandse dollar (incl. max. 1,7% intekenkosten, maar voor roerende voorheffing).

Het netto actuarieel rendement bedraagt 2,69% in NZD (na aftrek van maximaal 1,7% intekenkosten en 25% roerende voorheffing). Als u voor een onmiddellijke omzetting van de jaarlijkse coupon in euro kiest, zal dit gebeuren tegen de op dat ogenblik geldende wisselkoers van de Nieuw-Zeelandse dollar ten opzichte van de euro. Omdat deze wisselkoers schommelt, moet u er rekening mee houden dat het bedrag van de brutocoupon in euro meer of minder dan 4% kan bedragen, en dat dit van jaar tot jaar kan verschillen.

Op de brutocoupon is een roerende voorheffing verschuldigd. Het tarief van deze roerende voorheffing is het tarief dat van toepassing is op het ogenblik van de betaling van de brutocoupon. Op de datum van de start van de inschrijvingsperiode, is dit 25%. De roerende voorheffing is bevrijdend. Deze fiscaliteit is vatbaar voor eventuele wijzigingen in de toekomst.

Optinote new zealand 2 geeft u recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Nieuw-Zeelandse dollar op de eindvervaldag, behalve bij in gebreke blijven, door bijvoorbeeld faillissement, van de emittent en/of garant. Wilt u op de eindvervaldag niet opnieuw in Nieuw-Zeelandse dollar beleggen, en uw kapitaal in euro omzetten, dan gebeurt dit tegen de op dat ogenblik geldende wisselkoers van de Nieuw-Zeelandse dollar ten opzichte van de euro. Afhankelijk van de op dat ogenblik geldende wisselkoers tussen beide munten kan het bedrag dat u in euro ontvangt, hoger of lager liggen dan uw oorspronkelijk belegde kapitaal.

Wilt u vermijden dat de wisselkoers in uw nadeel speelt, dan kunt u ervoor kiezen om de omzetting in euro uit te stellen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de omzetting van de jaarlijkse coupons.