AXA: Nieuwe obligatie op 6 jaar in Nieuw-Zeelandse dollars

Enkele kenmeken

Optinote new zealand – AXA Belgium Finance (NL), is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt u jaarlijks coupons in Nieuw-Zeelandse dollars te betalen en op de eindvervaldag het belegde kapitaal (voor kosten) terug te betalen in Nieuw-Zeelandse dollars. In geval van in gebreke blijven (bijv. faillissement) van de emittent en/of de garant, loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt niet te recupereren. Omdat zowel de uitkering van de jaarlijkse coupons, als de terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag in Nieuw-Zeelandse dollars gebeuren, is het mogelijk dat u bij de omzetting van deze bedragen in euro meer of minder dan de oorspronkelijke brutocoupon of startkapitaal ontvangt, afhankelijk van de wisselkoers van de Nieuw- Zeelandse dollar ten opzichte van de euro op het ogenblik van omzetting.

  • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
  • Emmitent : AXA Belgium Finance (NL)
  • Garant : AXA Bank Europe NV
  • Munt : Nieuw-Zeelandse dollars (NZD)
  • Looptijd : 6 Jaar
  • Isin-code : XS0945066032
  • Rentevoet (vast) : 4,25% in NZD 
  • Actuarieel brutorendement : 3,68% in NZD
  • Actuarieel nettorendement : 2,64% in NZD
  • Coupures : 2000 NZD
  • Uitgifteprijs : 100% + MAX. 3% instapkosten
  • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in NZD
  • Roerende voorheffing : 25%
  • Inschrijfperiode : van 26-06-2013 t.e.m. 30-08-2013

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens deze nieuwe wetgeving onderworpen aan de roerende voorhef fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.

Meer info over deze uitgifte kan u terugvinden op de website van Axa.