Axa lanceert spaarverzekering Oxylife Secure

Oxylife secure kent twee garantieperiodes. 

De eerste start op de datum dat u de oxylife secure spaarverzekering in het kader van uw oxylife contract activeert. Ze loopt af op het einde van het achtste jaar dat volgt op het jaar waarin oxylife secure werd geactiveerd. 

Tijdens de volledige eerste garantieperiode geniet uw initiële storting, na aftrek van taks en instapkosten een gewaarborgde rentevoet. Bovenop deze rentevoet kan een jaarlijkse variabele winstdeling worden toegekend. 

Eventuele bijstortingen die u tijdens de hierboven beschreven periode zou verrichten, genieten, na aftrek van taks en instapkosten, de rentevoet die op het ogenblik van de storting van toepassing is. Deze rentevoet is op zijn beurt gewaarborgd tot het einde van het achtste jaar dat volgt op het jaar waarin oxylife secure oorspronkelijk werd geactiveerd. Ook deze bijstortingen kunnen een variabele winstdeling genieten.

Na afloop van de eerste hierboven beschreven periode, start er een tweede garantieperiode die tot het einde van uw oxylife secure spaarverzekering loopt. Ze bestaat uit opeenvolgende periodes van telkens één kalenderjaar. De rentevoet die wordt toegepast voor de nettoreserve die in het begin van het betrokken kalenderjaar werd opgebouwd, is gedurende dat hele jaar gewaarborgd.  

Voor elke bijstorting die u tijdens het kalenderjaar verricht, wordt een rentevoet toegepast die tot het einde van dat jaar gewaarborgd wordt. Bovenop de tijdens de tweede periode geldende rentevoeten kan er eveneens een variabele winstdeling worden toegekend. 

Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

Oxylife secure biedt een kapitaalgarantie. Concreet betekent dit dat uw nettospaarreserve, d.i. de som van de belegde nettopremies (na aftrek van kosten en taksen), met inbegrip van de verworven interesten en de eventueel toegekende variabele winstdelingen, beschermd is. Bovendien brengen deze interesten op hun beurt interesten op volgens het kapitalisatieprincipe.

5.000 euro volstaat om oxylife secure als enige verzekering in een nieuw oxylife contract te activeren. Indien u echter zowel oxylife secure als oxylife invest in een nieuw oxylife contract wenst te activeren, dan kan dat voor oxylife secure  al vanaf 2.500 euro , op voorwaarde dat uw totale storting minimaal 5.000 euro bedraagt. 

Het activeren van oxylife secure tijdens de looptijd van een bestaand oxylife contract is eveneens mogelijk vanaf 2.500 euro. Zodra uw oxylife secure verzekering geactiveerd is, zijn bijstortingen mogelijk vanaf 1.250 euro.

U kunt op elk ogenblik, op regelmatige of occasionele basis, opnemingen verrichten. Per jaar kunt u kosteloos maximaal 10% van de opgebouwde nettospaarreserve op het einde van het vorige jaar (met een maximum van 25.000 euro) opnemen.  

Voor bedragen boven deze som wordt er gedurende de eerste drie jaar vanaf de activering van oxylife secure, een degressieve opnemingsvergoeding toegepast die gelijk is aan 0.10% per nog te lopen maand tot het einde van het derde jaar en kan er een aan de marktomstandigheden verbonden opnemingsvergoeding worden gevraagd. In dat geval zal de hierboven vermelde vergoeding niet worden aangerekend. Onafhankelijk van en bovenop deze opnemingsvergoedingen kan er een financiële correctie worden toegepast voor bedragen die tot de achtste verjaardag van de activeringsdatum worden opgenomen. Na afloop van de eerste garantieperiode, zoals hierboven beschreven, zijn zowel gedeeltelijke als volledige opnemingen uit oxylife secure gratis.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u voor uw oxylife secure een voordelige fiscaliteit genieten. Bij opneming of uitbetaling bij leven op de einddatum, wordt er geen roerende voorheffing ingehouden indien de verrichting meer dan 8 jaar na de activeringsdatum van oxylife secure gebeurt of bij de activering van oxylife secure een overlijdenslijdendekking van minimaal 130% wordt afgesloten, en waarbij de intekenaar van het oxylife contract zowel de verzekerde als de begunstigde bij leven is. 

In de andere gevallen, bedraagt de roerende voorheffing 25% van de inkomsten van oxylife secure. Deze roerende voorheffing is bevrijdend.

De door oxylife secure gehanteerde rentevoeten zijn van toepassing op de nettospaarreserve, dit wil zeggen de reserve na aftrek van kosten en taksen. Op elke nieuwe storting of bijstorting zijn namelijk een wettelijke taks van 2% en een instapvergoeding van maximaal 3,5% verschuldigd. Tevens wordt er maandelijks 1,50 euro beheerskosten van de reserve afgehouden. 

Minder kosten is meer rendement

De instapkosten op Axa oxylife secure (formule met gewaarborgde rente van 1,50%) kunnen volgens de financiële infofiche oplopen tot 3,50%. Deze kosten bestaan uit een deel aangerekend door de maatschappij (verplicht) en een deel dat de makelaar zelf kan kiezen. De makelaar is niet verplicht om zijn deel van de kosten aan te rekenen. Bankshopper.be onderhandelde met makelaar Dekervel & Co NV de laagste instapkosten voor dit product. De makelaar rekent zijn deel van de kosten niet aan. Hierdoor kan u intekenen aan wellicht de laagste instapkosten op de markt : 0,00%. U zal enkel nog de wettelijke taks van 2,00% betalen.

Intekenen aan de laagste kosten? Vraag een offerte aan