AXA Belgium Finance geeft obligatie uit op 5 jaar in Australische dollars

Enkele kenmeken

Optinote australia 2 – AXA Belgium Finance (NL) is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt u jaarlijks coupons in Australische dollars te betalen en op de eindvervaldag het belegde kapitaal (voor kosten) terug te betalen in Australische dollars. In geval van in gebreke blijven (bijv. faillissement) van de emittent en/of de garant, loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt niet te recupereren. Omdat zowel de uitkering van de jaarlijkse coupons, als de terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag in Australische dollars gebeuren, is het mogelijk dat u bij de omzetting van deze bedragen in euro meer of minder dan de oorspronkelijke brutocoupon of startkapitaal ontvangt, afhankelijk van de wisselkoers van de Australische dollar ten opzichte van de euro op het ogenblik van omzetting.

 • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Emmitent : AXA Belgium Finance (NL)
 • Garant : AXA Bank Europe NV
 • Munt : Australische dollar (AUD)
 • Looptijd : 5 Jaar
 • Isin-code : XS0893605799
 • Rentevoet (vast) : 4,50% in AUD 
 • Actuarieel brutorendement : 3,83% in AUD
 • Coupures : 2000 AUD
 • Uitgifteprijs : 100% + MAX. 3% instapkosten
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in AUD
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 06-03-2013 t.e.m. 02-05-2013

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn volgens deze nieuwe wetgeving onderworpen aan de roerende voorhef fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.

Meer info over deze uitgifte kan u terugvinden op de website van Axa.