Argenta is verbijsterd over extra belasting voor de banken

Argenta is verbijsterd over de wijze waarop de regering de extra belasting op de banken wil heffen.

Argenta is een van de spaarbanken die tijdens de voorbije crisis op geen enkel moment een beroep hebben gedaan op overheidstussenkomst. De overheidstussenkomst ten voordele van een aantal systemische banken is de rechtstreekse aanleiding voor een extra belasting op de financiële sector. Nochtans wordt bij de thans voorgesteldemaatregelen geen onderscheid gemaakt tussen instellingen die wel en die niet een beroep op de overheid hebben gedaan, en evenmin tussen activiteitenmet een hoog en activiteiten met een laag risicoprofiel binnen iedere instelling. Eenvoudige en transparante spaarbanken zoals Argenta worden door deze benadering sterk en onrechtvaardig benadeeld. De extra belasting wordt opgelegd aan alle banken, zonder onderscheid, op basis van het totaal aan spaarmiddelen dat van het grote publiek wordt aangetrokken via klassieke spaar- en termijnrekeningen. Deze extra belasting houdt derhalve geen rekeningmet de risico’s die de bank in haar geheel loopt, nochmet de complexiteit van haar diverse activiteiten, noch met haar fee-inkomsten, nochmet haar buitenbalanspositie in gestructureerde en andere producten. Het uitgangspunt bij een extra belasting van de financiële sector zou integendeel moeten steunen op het risicoprofiel van iedere bank (en daarmee op haar potentieel beslag op overheidsmiddelen via staatssteun) en niet op het aandeel in het risicoloos sparen. Het kan immers niet de bedoeling zijn om een extra belasting te heffen op activiteiten die, door hun gering risico, van de overheid geen middelen hebben gevraagd en op activiteiten die door hun zeer hoog risico (zoals de kapitaalmarktverrichtingen) geen belasting ondergaan. Instellingen die dicht bij de cliënt bankieren, met eenvoudige producten,met een eenvoudige balansstructuur en met een weloverwogen risicoprofiel, worden met de voorgestelde regeringsmaatregelen concurrentieel erg benadeeld. De thans aangekondigde belasting komt bovenop de reeds sterk verhoogde bijdrage aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen. Voor Argenta bedroeg de supplementaire bijdrage in 2009 zowat het dubbele van de normale jaarlijkse bijdrage aan het Beschermingsfonds. Argenta vraagt de regeringmet aandrang alsnog rekening te houdenmet de zware en disproportionele gevolgen die de voorgestelde maatregelen zullen hebben op transparante spaarbanken zoals Argenta die nooit een beroep hebben gedaan op enige vorm van overheidssteun.

Bron

Persbericht Argenta

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be