Arco en de Raad van State

De media berichten dat de Auditeur bij de Raad van State van oordeel is dat de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten nietig zou zijn. Door de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers en een aantal individuele beleggers werden procedures ingeleid voor de Raad van State met als doel de vernietiging van het Koninklijk besluit waarmee de federale regering in november 2011 een overheidswaarborg toekende aan de coöperatieve aandeelhouders van Arco. De auditeur van de Raad van State heeft recent geadviseerd dat sommige van deze procedures onterecht werden ingesteld, maar heeft tegelijkertijd aangegeven dat hij hoofdzakelijk redenen van vormelijke aard ziet om de geldigheid van het koninklijk besluit aan te vechten.

Samengevat

– Dit is een tussentijdse stap (advies van de Auditeur) in het proces van de klacht die de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers bij de Raad van State heeft ingediend.
– Alle partijen in dit proces krijgen nu één maand de tijd om bijkomende argumenten aan te reiken.
– De Raad van State zal een definitieve beslissing nemen in de komende maanden.
– Indien de Raad van State zou beslissen om het advies van de Auditeur te volgen, heeft de Federale regering, indien zij dat wenst, de mogelijkheid om de maatregel opnieuw en beter gemotiveerd in te voeren.
– Ondertussen blijft het Koninklijk besluit, houdende de waarborgregeling voor de coöperatieve aandeelhouders zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, onverminderd van kracht.

Hierna vindt u nadere informatie over de taak van de auditeur , zijn argumenten en de plaats van Europa in dit geheel.

Wat is de taak van een Auditeur bij de Raad van State ?

Een Auditeur bij de Raad van State heeft tot taak een dossier aan onderzoek te onderwerpen en verslag uit te brengen aan de Raad van State zelf. Dit verslag is niet bindend. De Raad van State neemt de definitieve beslissing en kan volkomen afwijken van het verslag van de Auditeur. Trouwens, na het verslag van de Auditeur krijgen alle partijen in de rechtszaak voor de Raad van State, binnen de 30 dagen, alle gelegenheid om hun argumenten te verduidelijken en aan te vullen. Dit kan o.a. maken dat de Raad van State op basis van een nog betere informatie tot een ander besluit komt dan zijn Auditeur.

Waarom oordeelt de Auditeur dat de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten onwettig zou kunnen zijn?

De redenen die de Auditeur inroept om te besluiten tot de onwettigheid van de waarborgregeling lijken van hoofdzakelijk vormelijke aard :

In principe dient de Regering voor elk Koninklijk besluit het advies van de Raad van State te vragen. Ingeval van hoogdringendheid hoeft zij dit niet te doen, maar zij dient dan wel deze hoogdringendheid te motiveren. De Auditeur is van oordeel dat de motivering gegeven door de Regering om het advies van de Raad van State niet in te winnen, niet voldoende concreet is.

De waarborgregeling voor de Arco-coöperatieve aandeelhouders werd uitgewerkt door de Regering Leterme toen deze ontslagnemend was. Een ontslagnemende regering kan slechts een beperkt aantal maatregelen nemen. Een maatregel die een ontslagnemende regering kan nemen, is een maatregel die dringend is en dus geen uitstel duldt. De Auditeur bij de Raad van State is van oordeel dat de ontslagnemende Regering Leterme niet de bevoegdheid had de betrokken maatregel te nemen omdat er volgens hem niet voldoende is aangetoond dat de zaak geen uitstel duldde.

Opdat de Regering een maatregel zoals de waarborgregeling voor Arco-coöperatieve aandeelhouders kan treffen, dienen een aantal wettelijke voorwaarden te zijn vervuld. Zo dient de maatregel het hoofd te kunnen bieden aan een plotse financiële crisis of een ernstige dreiging voor het Belgische financiële systeem. De Auditeur bij de Raad van State werd door de argumenten van de Regering niet overtuigd van de hoogdringendheid en de omvang van de eventuele crisis die zou veroorzaakt worden bij het wegvallen van de waarborgregeling. Hij ziet geen hoogdringendheid omdat de crisis reeds sinds 2008 woedt terwijl de maatregel is ingevoerd pas op 10 oktober 2011. De Auditeur is van oordeel dat de activa van de Arco vennootschappen niet van die omvang zijn dat bij een faillissement een systemische crisis wordt veroorzaakt. Het verlenen van de waarborg is volgens de Auditeur niet van die aard om kapitaalsvlucht uit de Arco vennootschappen te voorkomen, gelet op de beperkte uittredingsmogelijkheden.

Wat is de relatie tussen de dossiers bij de Raad van State en het dossier bij de Europese Commissie ?

De onderzoeken door de Raad van State en de Europese Commissie verlopen onafhankelijk van elkaar. Bovendien onderzoeken zij de waarborgregeling vanuit een andere invalshoek. Zo beperkt de Europese Commissie zich tot de vraag of de waarborgregeling geen staatssteun uitmaakt. De Raad van State onderzoekt dat niet. De Raad van State onderzoekt enkel of de waarborgregeling geen wettelijke formaliteiten schendt, dan wel of de Regering binnen de grenzen van haar bevoegdheid is gebleven.