Achtergestelde certificaten nog de moeite waard?

In detail

Net als de kasbon is het achtergesteld certificaat een schuldvordering ten opzichte van de uitgevende bank. Het geeft recht op een jaarlijkse rente en op de terugbetaling van het ingelegd kapitaal op de vervaldag. De term ‘achtergesteld' geeft aan dat de houder van het certificaat in geval van failliet van de uitgever pas wordt uitbetaald na de andere schuldeisers. Dit risico wordt beloond met een hoger rendement. Achtergestelde certificaten genieten niet van enige depositobeschermingsregeling. Dit betekent dat deze certificaten niet gedekt worden bij wet van 17 december 1998, en derhalve dat de tegenwaarde van de certificaten in geval van in gebreke blijven van de bank (door faillissement, gerechtelijk akkoord, of anderzijds) niet door dit Fonds zal worden terugbetaald. Dit soort belegging is dan ook enkel aan te raden bij financiële instellingen, waarvan de solvabiliteit buiten kijf staat. Vanaf heden kan u via Bankshopper.be alle lopende uitgiten van achtergestelde certificaten op de voet volgen. Het overzicht kan u hier consulteren.