879 miljoen euro in beschermingsfonds voor deposito’s

In detail

De beroering op de financiële markten heeft de depositobescherming onder verhoogde aandacht gebracht van de nationale en internationale autoriteiten. In zijn hoedanigheid van instelling van openbaar nut waarin de overheid en de betrokken financiële instellingen op paritaire basis zijn vertegenwoordigd, werkte het Beschermingsfonds mee aan de diverse besprekingen en onderzoeken die over de bescherming van deposanten en beleggers werden gevoerd en volgde het de voorbereiding en uitwerking op van nieuwe regelgeving. Het Beschermingsfonds ging daarnaast door met zijn andere operationele taken, die verband houden met de toetreding van instellingen waarbij de deposanten en beleggers bescherming genieten, de berekening en inning van hun financiële bijdragen en het beheer van zijn financiële middelen.Andere verrichtingen werden uitgevoerd in het raam van de verschillende interventiedossiers overgenomen van de voorgangers van het Beschermingsfonds, enerzijds het Herdiscontering- en Waarborginstituut (HWI), beheerder van de vorige depositobeschermingsregeling en anderzijds het Interventiefonds van de beursvennootschappen (CIF), beheerder van de vorige beleggersbeschermingsregeling. Er diende geen enkele tegemoetkomingsprocedure te worden georganiseerd in 2009. Er werd bijgevolg een positief resultaat geboekt van € 76,7 miljoen. De belangrijkste componenten hiervan zijn de jaarlijkse bijdragen van kredietinstellingen en beursvennootschappen en de financiële opbrengsten van de beleggingen van de reserves. Zoals vorige jaren werd het resultaat van het boekjaar integraal toegevoegd aan de Interventiereserve, die alle actiemiddelen van het Beschermingsfonds bevat. Deze Reserve nam dan ook toe van € 802,7 miljoen tot € 879,4 miljoen.In 2010 zullen verscheidene aanpassingen van de reglementering moeten worden bestudeerd en in voorkomend geval uitgevoerd. Vooreerst heeft de Europese Commissie wetgevende voorstellen aangekondigd ter aanpassing van de bestaande richtlijnen. Daarnaast heeft de programmawet van 23 december 2009 met ingang van 2011 een aantal maatregelen ingevoerd die gevolgen zullen hebben op de werking en de financiering van beschermingsregeling in ons land. Deze wet herbevestigt eveneens de beslissing van de Belgische Regering van 2008 om het beschermingsniveau tot 100.000 euro te verhogen, t.w. het vaste en eenvormige bedrag dat de EU-lidstaten zullen moeten respecteren vanaf 2011.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be